ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Στοιχεία φοιτητή-τριας ΤΑΜΠΠ / Student details DoAUP
Η ηλεκτρονική κατάθεση υλικού της Διπλωματικής και της Ερευνητικής εργασίας είναι υποχρεωτική βάσει του Κανονισμού Σπουδών του ΤΑΜΠΠ και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελετή αποφοίτησης.
Όνομα / Name *
Επίθετο / Surname *
Email address *
AM TAMΠΠ / DoAUP Student registration number *
Eρευνητική εργασία / Research Thesis
Ημερομηνία παρουσίασης ερευνητικής εργασίας (εξάμηνο - έτος) / Research Thesis presentation date (Semester - Year) *
Συνεργάτης ερευνητικής εργασίας
Σε περίπτωση που η εργασία έχει εκπονηθεί από ομάδα παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμο του συνεργάτη, αλλιώς αφήστε το πεδίο κενό.
Τίτλος ερευνητικής εργασίας *
Επιβλέπων ερευνητικής εργασίας *
Περίληψη ερευνητικής εργασίας *
Μέγιστος αριθμός λέξεων: 150
Λέξεις κλειδιά ερευνητικής εργασίας *
Μέχρι 7 λέξεις χωρισμένες με κόμμα.
Research Thesis Collaborator
Please add here the name and surname of the Thesis collaborator, otherwise leave it empty.
Research Thesis Title *
Research Thesis Supervisor *
Research Thesis Abstract *
Up to 150 words.
Research Thesis Keywords *
Comma separated, up to 7 keywords.
Διπλωματική εργασία / Diploma Project
Ημερομηνία παρουσίασης διπλωματικής εργασίας (Εξάμηνο / έτος) - Diploma Thesis presentation date (Semester / Year) *
Συνεργάτης διπλωματικής εργασίας
Σε περίπτωση που η εργασία έχει εκπονηθεί από ομάδα παρακαλούμε συμπληρώστε το Όνομα Επώνυμο του συνεργάτη, αλλιώς αφήστε το πεδίο κενό.
Τίτλος διπλωματικής εργασίας *
Επιβλέπων διπλωματικής εργασίας *
Περίληψη διπλωματικής εργασίας *
Μέγιστος αριθμός λέξεων: 150
Λέξεις κλειδιά διπλωματικής εργασίας *
Μέχρι 7 λέξεις χωρισμένες με κόμμα.
Diploma Thesis Collaborator
Please add here the name and surname of the Thesis collaborator, otherwise leave it empty.
Diploma Thesis Title *
Diploma Thesis Supervisor *
Diploma Thesis Abstract *
Up to 150 words.
Diploma Thesis Keywords *
Comma separated, up to 7 keywords.
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή υλικού στο Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη ΤΑΜΠΠ
1.1 Υλικό ερευνητικής εργασίας
Εκτός από τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων (τίτλος εργασίας, όνομα/τα, λέξεις κλειδιά, επιβλέπων) και την επικόλληση της περίληψης στα Ελληνικά και Αγγλικά, ζητείται η υποβολή του τεύχους της ερευνητικής σας εργασίας. Το τεύχος μπορεί να είναι το ίδιο, τελικό αρχείο του εικονογραφημένου κειμένου της εργασίας σας όπως εκτυπώθηκε και παρουσιάσθηκε στο ΤΑΜΠΠ. Έκταση και μέγεθος, ελεύθερο. Mορφή αρχείου.pdf.
Tο παραπάνω αρχείο θα πρέπει να ονομαστεί ως εξής:
GRA_epitheto_onoma_research_thesis.pdf

1.2.Υλικό διπλωματικής εργασίας
Zητείται η υποβολή εικονογραφικού υλικού. Συγκεκριμένα:

- μια σειρά από εικόνες 10-15, οι οποίες θα πρέπει να είναι αριθμημένες σε σειρά και θα παρουσιάζουν το έργο με πληρότητα. Οι εικόνες αυτές δεν πρέπει να είναι μια σμίκρυνση πινακίδας παρουσίασης γιατί θα είναι μη αναγνώσιμες σε πιθανή έντυπη δημοσίευση ή ανάρτηση στο διαδίκτυο. Για εικόνες φωτογραφίας / render / collage προτιμάται το .jpeg, ενώ για εικόνες που είναι κατά βάση γραμμικά (διανυσματικά) σχέδια προτιμάται το format .png. Γενικές προδιαγραφές: RGB mode, 300 DPI, πλάτος 2.500px κατ’ ελάχιστο, ύψος ελεύθερο. Η αποστολή video είναι δυνατή σε μορφή Quicktime mpeg-4 (.mov or .mp4) είτε σε μορφή .gif. Επιπλέον υποβάλλεται ένα αρχείο .doc με τις λεζάντες καθεμιάς από τις παραπάνω εικόνες στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Tα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να ονομαστούν ως εξής:
GRA_epitheto_onoma_diploma_thesis_image_01.jpeg ή .png
GRA_epitheto_onoma_diploma_thesis_image_credits.doc κ.ο.κ  

- μια χαρακτηριστική-αντιπροσωπευτική εικόνα του έργου σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Tο συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να ονομαστεί ως εξής:
GRA_epitheto_onoma_diploma_thesis_cover_image.jpeg

- πινακίδες παρουσίασης του έργου, οι οποίες μπορεί να είναι οι ίδιες εικόνες όπως εκτυπώθηκαν και παρουσιάσθηκαν κατά τη δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας σας στο ΤΑΜΠΠ.
Εκτός από την αρχειοθέτησή του στο Αρχείο ΤΑΜΠΠ, το υποβαλλόμενο υλικό ενδέχεται θα χρησιμοποιηθεί σε έντυπες ή/και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις του ΤΑΜΠΠ. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να εμφανίζονται στα σχέδια και τις εικόνες, κείμενα, διαστάσεις, χαρακτηρισμοί χώρων ή ενδείξεις τομών κ.λπ. διότι πιθανόν να μην είναι αναγνώσιμα στην εκτύπωση.

Τέλος είναι δυνατή, η προαιρετική υποβολή ψηφιακού τεύχους-βιβλίου της διπλωματικής σας εργασίας, σε μορφή .pdf, σε υψηλή ανάλυση εκτύπωσης. Tο συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να ονομαστεί ως εξής:
GRA_epitheto_onoma_diploma_thesis_book.pdf

2. Συμπίεση αρχείων υποβολής
Μετά το τέλος της ονομασίας όλων των παραπάνω αρχείων, θα πρέπει να συμπιεστούν µέσω zip ή rar. Το τελικό συμπιεσμένο αρχείο θα ονοµαστεί ως εξής:
GRA_epitheto_onoma_thesis_submission.zip ή GRA_epitheto_onoma_thesis_submission.rar

3. Μεταφόρτωση αρχείων
Για τη µεταφόρτωση των αρχείων:
• Ανεβάστε το αρχείο .zip ή .rar που έχετε δημιουργήσει στο Dropbox.
• Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας και στη θέση του File URL (στο κάτω μέρος της φόρμας) επικολλήστε το link URL του αρχείου που έχετε ανεβάσει στο Dropbox.
Για να δημιουργήσετε το shared link, - αφού έχετε ήδη ανεβάσει το αρχείο σας στο drobox - ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ: https://help.dropbox.com/files-folders/view-only-access
• Διαβάστε και δηλώστε ότι συμφωνείτε με την άδεια παραχώρησης χρήσης παρακάτω
• Πατήστε Υποβολή / Submit στο τέλος της φόρμας

*** Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ***
File link (dropbox shared link)
Παρακαλούμε επικολλήστε παρακάτω τον σύνδεσμο του αρχείου σε μορφή .zip που έχετε αναρτήσει στο dropbox. / Please paste bellow the url link of the .zip file you have uploaded on dropbox. Για να δημιουργήσετε το shared link, - αφού έχετε ήδη ανεβάσει το αρχείο σας στο dropbox– ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ: https://help.dropbox.com/files-folders/view-only-access
**** ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΣΑΤΕ ΣΤΟ DROPBOX ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ******
Dropbox link *
Δήλωση κατάθεσης και άδεια παραχώρησης χρήσης
Α. Χρήση σπουδαστικών εργασιών και επαγγελματικού έργου
Με την παρούσα δήλωση εξουσιοδοτώ το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων να σαρώνει, αναπαράγει, μεταδίδει ή/και προβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τις υποβαλλόμενες σπουδαστικές εργασίες χωρίς δικαιώματα (i) ως ψηφιακές εικόνες ή / και διαφάνειες που καθίστανται ιδιοκτησία του Αρχείου Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής (ii) σε δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στον υπό έκδοση επετειακό τόμο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, το έντυπο Πρόγραμμα Σπουδών και λοιπά φυλλάδια (iii) για ηλεκτρονική δημοσίευση στο αποθετήριο* και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο www.arch.upatras.gr όπως και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος και iv) ως μόνιμο αρχειοθετημένο υλικό σε CD-ROM ή σε άλλες συσκευές αποθήκευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είμαι ο δημιουργός των παραπάνω σπουδαστικών εργασιών και ο/η νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων τους.
Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε προβολή των σπουδαστικών εργασιών ή/και επαγγελματικού μου έργου μπορεί να συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή που υπέβαλα (το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να τροποποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε περίπτωση που ο χώρος είναι περιορισμένος).
Γνωρίζω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τις παραχωρηθείσες εικόνες για τους σκοπούς επιμέλειας Πανεπιστημιακών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του υπό έκδοση επετειακού τόμου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, του έντυπου Προγράμματος Σπουδών, φυλλαδίων, του αποθετηρίου και της ιστοσελίδας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Β. Άδεια Παραχώρησης Χρήσης
Υποβάλλοντας την παρούσα άδεια, παραχωρώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τους νόμιμους εκπροσώπους του το μη-αποκλειστικό δικαίωμα έντυπης δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής των σπουδαστικών εργασιών μου ή/και εικόνων του επαγγελματικού μου έργου, χωρίς οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απαίτηση αποζημίωσης ή νομικής ή άλλης δαπάνης που ενδεχομένως προκύψει από την προβολή του έργου μου, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων και του πλήρους περιεχομένου των σπουδαστικών μου εργασιών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων.

Υποβάλλοντας την παρούσα δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει, κατανοώ και συναινώ στα προαναφερθέντα; δεν ισχύουν οποιεσδήποτε προηγούμενες γραπτές συμφωνίες; και υπογράφω την παρούσα άδεια αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη
δέσμευσης με το περιεχόμενό της.


* Το αποθετήριο του Αρχείου ΤΑΜΠΠ θα παρέχει τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης μόνον σε γενικές πληροφορίες, δίγλωσση περίληψη, λέξεις κλειδιά και μια χαρακτηριστική εικόνα των υποβεβλημένων ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών. Η πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της εκάστοτε ερευνητικής ή διπλωματικής εργασίας θα είναι δυνατή μόνον κατόπιν εγγραφής και σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον διαχειριστή του αποθετηρίου.
Release and Hold Harmless Agreement
A. Use of Project Work
I hereby authorize the University of Patras and the Department of Architecture, to scan, reproduce, transmit and/or otherwise display my Project Work on a royalty-free basis (i) as digital images and/or slides that become a permanent part of the Architecture Archive of the Department of Architecture; (ii) in University of Patras, Department of Architecture publications including but not limited to the Department of Architecture 20 year publication, course catalogue, and brochures; (iii) electronically for on-screen viewing on the Department of Architecture’s depository*, www.arch.upatras.gr website and social media accounts, and (iv) as permanently archived material on CD-ROM or other University of Patras storage devices.

I warrant that the images or Project Work is entirely owned by myself.
I recognize that any display of my Project Work may be accompanied by a brief description of the Project Work that I have submitted (such description may be edited by the University of Patras in the event that space is limited.)
I recognize that the University of Patras and the Department of Architecture reserve the right to edit, crop or layer images for layout purposes in University publications including but not limited to the Department of Architecture’s 20 year publication, course catalogue, and brochures and the Department of Architecture’s website.

B. Agreement to Release and Hold Harmless
I agree to release and hold harmless University of Patras and its Trustees, employees, agents and/or representatives from any and all direct, indirect, special or consequential damages or costs, legal or otherwise, which I may incur as a result of the display of my Project Work including my Research and Diploma Thesis abstracts and full content by University of Patras and the Department of Architecture.

In submitting this release, I acknowledge and represent that I have read the foregoing and understand it; no representations apart from the foregoing written agreement have been made; and I execute this Release/Agreement for adequate consideration fully intending to be bound by the same.


* The Department of Architecture’s electronic depository, will offer open access solely to credits, bilingual abstract, key words and cover image of submitted research and diploma theses. Access to the full content of a thesis will be possible following a registration process and the filling-in of a request form to the depository’s administrator.
*
Required
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα του Αρχείου στο archive@upatras.gr ή με τη Βιβλιοθήκη ΤΑΜΠΠ στο librarch@upatras.gr.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University Of Patras. Report Abuse