แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพการบริการห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งสิ้น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการห้องสมุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
2. สถานภาพ
3. จำนวนรายวิชาที่สอนในปีการศึกษานี้
Your answer
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการห้องสมุด
กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
1. จำนวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการห้องสมุดต่อระยะเวลา 1 เดือน
2. ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
3. ประเภทงานที่ท่านเข้ามาใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องสมุด
กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
"ทรัพยากรสารสนเทศ" คือ ข้อมูลที่ได้บันทึกเป็นหลักฐานและคัดเลือกมาเพื่อบริการ อยู่ในรูปแบบของหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ รายงาน การวิจัย แถบบันทึกภาพ-เสียง แฟ้มข้อมูล สารานุกรม วารสารอิเล็กทรอนิกส์
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
1.4 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
1.5 มีวารสาร หนังสือพิมพ์ที่บอกรับคลอบคลุมกับความต้องการ
1.6 มีสื่อโสตทัศนวัสดุครอบคลุมความต้องการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
2.2 การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
2.3 มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ
2.4 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
2.5 เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม
3. ด้านบุคลากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
3.2 บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ
3.3 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.7 บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4. ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ
4.3 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
4.4 จุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4.5 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
4.6 เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
4.7 มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
4.8 ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
4.9 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในการสืบค้น
4.10 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
4.11 ความสะอาดภายในห้องสมุด
5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 เอกสาร แผ่นพับและป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
5.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ำเสมอ
5.3 การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการให้บริการมีความสม่ำเสมอ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ
กรุณาคลิกทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
2. ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
3. ห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน
4. ห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน
5. ห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างมีคุณภาพ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms