แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ VDO Training ระดับสูง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ VDO Training ระดับสูงสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ video training ระดับสูง ก่อนการอบรม ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ video training ระดับสูง สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและจัดทำโครงการต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4. ตำแหน่ง *
5. วิทยฐานะ *
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตอนที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ video training
โปรดระบุระดับความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ video training
ประเด็นการสอบถาม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการสอนประเภท VDO Training
3. ท่านเคยใช้สื่อการสอนประเภท VDO Training ในการจัดการเรียนการสอน
4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างและการเล่าเรื่องในการผลิตสื่อ VDO Training
5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกราฟิกเพื่อใช้ในสื่อ VDO Training
6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ
7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายวิดีโอ
8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบันทึกเสียงเพื่อใช้ในวิดีโอ
9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
10. ท่านสามารถแปลงไฟล์งานประเภท รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ
11. ท่านสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นบนเว็บไซต์ youtube.com
ตอนที่ 3 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม
ท่านมีความคาดหวังและต้องการได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างจากการอบรมในครั้งนี้ไม่มีชื่อ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
คณะผู้จัดการฝึกอบรม
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
สำนักเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์". Report Abuse - Terms of Service