แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ประเมินโดยนักเรียน
เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลต่อคะแนนและผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ
กรุณาคลิกตอบคำถามตามสภาพจริง
ระบุชื่อครูที่ต้องการประเมิน *
Your answer
รหัสวิชา *
Your answer
ภาคเรียนที่ *
ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นส่วนของนักเรียนต้องกรอก
เพศ *
ระดับชั้นที่นักเรียนสังกัด *
การสังเกตจากตัวครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัดชัดเจน
2. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
3. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทำงานกลุ่ม โครงงาน จับคู่ ฯลฯ)
4. นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้าและมีส่วนร่วมในการประเมิน
5.ครูใช้สื่อประกอบการสอน
6.ครูประยุกต์สาระที่สอนเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน/สภาพแวดล้อม
7.ครูมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติหรือศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
8.ครูมีความตั้งใจในการสอน
9.บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูเหมาะสม
10.ครูเข้าสอนและออกตรงตามเวลา
การสังเกตจากเทคนิควิธีสอนในห้องและการมอบหมายงานให้นักเรียน *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน/ตัวชี้วัด
2. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
3. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
4.ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
5.ครูส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
6.ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
7.ครูใช้ทฤษฎีการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับการสอนในชั้นเรียน
8. ครูวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและยุติธรรม
9.ครูตั้งใจสอนให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม
10. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
แสดงความคิดเห็นต่อครูผู้สอนหรือข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสารคามพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service