FMP Blood Donation Registration Form / Bản đăng ký Hiến máu / FMP献血登録用紙/ 패밀리메디컬 헌혈 신청서
Criteria for blood donors:
• Age: between18 and 60 years old
• Weight: a least 42 kg (female); at least 45kg (male)
• Had Whole blood donation more than 12 weeks ago or Platelet one more than 3 weeks ago
• No potential risks for HIV infection, hepatitis virus and blood diseases
PLEASE BRING YOUR ID CARD/ ORIGINAL PASSPORT WHEN YOU COME FOR THE DONATION.

Điều kiện hiến máu:
• Tuổi từ đủ 18 đến 60;
• Cân nặng từ 42kg (nữ), từ 45kg (nam);
• Khoảng cách giữa 2 lần hiến máu toàn phần là 12 tuần, giữa 2 lần hiến tiểu cầu là 3 tuần;
• Không có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV, virus viêm gan và các bệnh lây ra đường máu
XIN VUI LÒNG MANG THEO CMTND/ HỘ CHIẾU KHI THAM GIA HIẾN MÁU.

献血基準
・満18歳~60歳
・体重 女性42kg以上、男性45kg以上
・前回の全血献血から12週間後、または血小板成分献血から3週間後経過
・HIV感染、肝炎ウイルスおよび血液疾患のリスクがない
当日はご本人様確認のため、お手数ですがパスポートをお持ちください。

헌혈가능 조건
• 나이: 만18세에서 60세
• 몸무게: 최소 42kg(여성일경우), 45kg(남성일경우)
• 헌혈 경험이 있는경우 전혈이후 12주가 지난경우 또는 성분헌혈 후 3주가 지난경우
• 면역결핍바이러스감염의 우려가 없는경우, 간염바이러스 및 기타 혈액관련 질환이 없는경우
당일 신분증을 지참해 주시면 됩니다.
Full name / Họ tên / 氏名 / 이름 *
Your answer
Company/Công ty / 会社名 /회사
Your answer
Contact number / Số điện thoại / 電話番号/ 연락처 *
Your answer
Email / Eメールアドレス / 이메일주소 *
Your answer
Registered time for blood donation / Giờ đăng ký hiến máu / 献血登録時間/ 희망시간(일정내) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service