English Level Test (A1 - C2)
Przygotuj filiżankę kawy, usiądź wygodnie i do dzieła! Wykonaj poniższy test poziomujący najlepiej jak potrafisz. Good luck!

Trzymamy mocno kciuki i już nie możemy się doczekać kiedy Cię poznamy!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko *
Numer telefonu *
                                                                   Ok, let's start! Good Luck!
1. How old are you?
1 point
Clear selection
He went to the cinema.....
1 point
Clear selection
How long has she been living in Paris?
1 point
Clear selection
We haven't got ..... money.
1 point
Clear selection
Choose the correct option
1 point
Clear selection
Sarah..... fly to New York tomorrow.
1 point
Clear selection
I sometimes drink prosecco .....
1 point
Clear selection
 .... some more champagne?
1 point
Clear selection
 I wanted a blue shirt but they only had .....
1 point
Clear selection
He ..... never been to New York.
1 point
Clear selection
Choose the correct option
1 point
Clear selection
The house was empty. There ..... there.
1 point
Clear selection
 If I were rich, I ..... buy a nice car.
1 point
Clear selection
When she arrived, he .....
1 point
Clear selection
I forgot ..... the lights before I left.
1 point
Clear selection
By the time you finish the class I .....
1 point
Clear selection
The room can't be dirty she .....
1 point
Clear selection
He works in Starbucks, ..... ?
1 point
Clear selection
If only I ..... to the party instead of staying at home.
1 point
Clear selection
Has Mark arrived ..... ?
1 point
Clear selection
John is ..... Peter to get up now.
1 point
Clear selection
Have you sent that letter to Mrs. Jones?       Yes, I've ..... done that.
1 point
Clear selection
It's no use ..... to him. He doesn't listen.
1 point
Clear selection
This is the girl ..... I met in the park.
1 point
Clear selection
..... is your house from here?
1 point
Clear selection
You can watch Netflix ..... you like.
1 point
Clear selection
This house is quite old. It ..... in 1910.
1 point
Clear selection
She ..... go to school yesterday.
1 point
Clear selection
That's the ..... of my worries, it'll never happen.
1 point
Clear selection
Don't ..... me. I'll be back late.
1 point
Clear selection
The lady ..... in the corner is my aunt.
1 point
Clear selection
Choose the correct option
1 point
Clear selection
He doesn't like ..... what to do.
1 point
Clear selection
I ..... it doesn't rain tomorrow, I'm going for a picnic.
1 point
Clear selection
I thought you .....
1 point
Clear selection
He remembers being ..... to the fair as a child.
1 point
Clear selection
Finishing a course is always .....
1 point
Clear selection
She worked hard yesterday and ..... finish everything.
1 point
Clear selection
Choose the correct option
1 point
Clear selection
Choose the correct option
1 point
Clear selection
I wish I ..... a car, I'm tired of catching the bus.
1 point
Clear selection
Peter can eat ..... as twenty oranges in one sitting.
1 point
Clear selection
I know he didn't thank you, but he .... have done so.
1 point
Clear selection
I won't go to the cinema ..... you come with me.
1 point
Clear selection
He wrote the letter ..... , he didn't need anybody's help.
1 point
Clear selection
Hotel rooms must be ..... by noon.
1 point
Clear selection
You can take the book with you ..... you give it back.
1 point
Clear selection
Let's go watch the game, .....
1 point
Clear selection
I need to finish this ..... Friday.
1 point
Clear selection
After many years of research, they found the solution .....
1 point
Clear selection
Zapisy dot. ochrony danych osobowych:
1) Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Chili Magdalena Buszka, z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Spasowskiego 4c, NIP 6692455210. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie: ul. Spasowskiego 4c; 75-451 Koszalin
- przez elektroniczną skrzynkę mailową : agata@chili.edu.pl
- telefonicznie: 792 250 808

2) Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator oświadcza będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest
związek z realizacją umowy o świadczenie usług lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie przetwarzanych danych zawierają dane Rodzica, a w tym: Imię I nazwisko oraz dane teleadresowe, a ponadto: imię i nazwisko Kursanta (dziecka) oraz wiek. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów realizacji umowy. Wiek dziecka jest jednym z kryteriów kwalifikującym do konkretnej grupy ćwiczeniowej.

3) Okres przechowywania danych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy na rzecz której dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, będą one przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych

Administrator oświadcza iż wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby dokonywane przez niego przetwarzanie danych miało zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa wymagany przepisami prawa krajowego i UE.

5) Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy