แบบสอบถามความพึงพอใจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากร นิสิต/นักศึกษาทุกท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เก็บข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
1.3 คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
2. ลักษณะการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1 จำนวนครั้งที่มาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน
2.2 ช่วงเวลาที่มาใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.3 ประเภทการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms