แบบทดสอบ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ รหัสวิชา 3000-1205

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จำนวน 60 ข้อ 60 คะแนน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question