ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อย ก่อนกดส่ง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง และหากในอนาคตท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทำงานหรือศึกษาต่อ ขอความกรุณาท่านกรอกข้อมูลส่งมาเพ่ิมเติมอีกครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้วิทยาลัยฯได้ทราบเป็นปัจจุบัน
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน *
Your answer
กรุณาเลือกคำนำหน้านามของท่าน *
Required
กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ของท่าน *
Your answer
ท่านจบการศึกษา ระดับชั้น/สาขางาน *
Required
กรุณาพิมพ์ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน *
Your answer
กรุณาพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน *
Your answer
กรุณาพิมพ์ e-mail ของท่าน เช่น preeyaporn2654@gmail.com เป็นต้น
Your answer
กรุณาพิมพ์ชื่อ Facebook หรือ ID LINE ของท่าน
Your answer
ภาวะการมีงานทำ : เลือกสถานะการมีงานทำ *
ท่านจบแล้วศึกษาต่อในระดับชั้นปวส. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ หรือไม่ *
Required
อาชีพปัจจุบัน *
กรุณาพิมพ์สาขาที่ท่านศึกษาต่อ หรือตำแหน่งปัจจุบันที่ท่านเข้าทำงาน หรือตำแหน่งในการประกอบธุรกิจส่วนตัว (หากท่านยังไม่ทำอะไร กรุณา ใส่เครื่องหมาย -) *
Your answer
กรุณาพิมพ์ชื่อสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ หรือ พิมพ์ชื่อสถานที่ทำงานของท่าน *(หากไม่ทราบที่อยู่ครบถ้วน กรุณาพิมพ์ เฉพาะจังหวัด เท่านั้น/หากท่านยังไม่ทำอะไร กรุณา ใส่เครื่องหมาย -) *
Your answer
กรุณาพิมพ์เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของท่านที่ได้รับต่อเดือน (หากไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ ขอให้ใส่ 0 บาท) *
Your answer
สาขาที่ท่านศึกษาต่อหรือตำแหน่งงานที่ท่านทำ ตรงกับสาขาที่ท่านจบหรือไม่ *
ที่อยู่สถานศึกษาที่ท่านศึกษาต่อหรือสถานที่ทำงานของท่าน
Your answer
ท่านคิดว่า ถ้าการกรอกข้อมูลออนไลน์ จะเป็นการช่วยให้วิทยาลัยฯ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาประสบผลสำเร็จ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา จะมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เป็นจำนวนมาก ทำให้การติดตามหลังสำเร็จการศึกษาไปแล้วยากขึ้น เนื่องจากแต่ละคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเอง และเปลี่ยนข้อมูลหลังสำเร็จการศึกษา แต่ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาเกือบทุกคนล้วนมีอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย และใช้ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทาง Line, Facebook, Instagram ในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งระบบกรอกข้อมูลออนไลน์นี้ ทุกคนสามารถกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ปีการศึกษาประสบความสำเร็จ ได้ทราบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ครบ 100% ซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับทราบข้อมูลด้านการทำงาน และข่าวสารสำคัญของวิทยาลัยฯ และยังส่งผลดีต่อวิทยาลัยฯ ในการรายงานการติดตามภาวะการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ประสบผลสำเร็จ ***หากวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือจากท่าน ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิทยาลัยฯ โดยการช่วยแชร์ หรือส่งต่อแบบกรอกข้อมูลนี้ไปยังเพื่อน หรือพี่น้องที่สำเร็จการศึกษารุ่นเดียวกันให้ทราบ ทางช่องทางต่าง ๆ ที่ท่านสามารถติดต่อได้ ท่านยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิทยาลัยฯ ในการติดตามฯ ให้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service