แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลพระซองขอชี้แจง
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
สถานภาพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านเวลา
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
Clear selection
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Clear selection
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy