แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลพระซองขอชี้แจง
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านเวลา
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Your answer
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy