"AUSCHWITZ - HISTORIA I SYMBOLIKA"
Formularz rekrutacyjny na dwuczęściowe seminarium dla polskich oraz czeskich nauczycieli i nauczycielek, które odbędzie się w dniach:
28-31 maja 2020 r., część pierwsza w Miejscu Pamięci - Památník Terezín
15-18 października 2020 r., część druga w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat Zagłady, historii obozu Auschwitz-Birkenau oraz byłego getta w Terezinie. Ponadto pracując w międzynarodowych grupach uczestnicy i uczestniczki seminarium zastanowią się m.in. nad sposobami edukacji o Holokauście oraz wymienią swoimi doświadczeniami na tym polu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2020 r.
O wyniku procesu rekrutacji nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz informacje zawarte w przesłanych formularzach zgłoszeniowych.
Wyniki procesu rekrutacji zostaną przekazane do 10 kwietnia 2020 r.

W razie pytań w sprawie seminarium prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, Panią Katarzyną Kotulą-Domagałą z Projektów Edukacyjny w MCEAH (katarzyna.kotula@auschwitz.org)
Seminarium organizowane jest przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Miejsce Pamięci - Památník Terezín
Imię i nazwisko: *
Your answer
Adres zamieszkania: *
Your answer
E-mail prywatny: *
Your answer
Telefon kontaktowy: *
Your answer
Dokładna nazwa oraz adres szkoły/instytucji, w której Pani/Pan pracuje: *
Your answer
Nauczany przedmiot/zajmowane stanowisko: *
Your answer
Czy dotychczas brała Pani/ brał Pan udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach dotyczących II wojny światowej, Holokaustu i/lub historii, kultury żydowskiej? Jeżeli tak, to proszę wymienić najważniejsze: *
Your answer
Proszę krótko opisać Pani/Pana dotychczasowe zaangażowanie w edukację o Holokauście i/lub II wojnie światowej: *
Your answer
Czym jest dla Pani/Pana wizyta w miejscu pamięci? Jakie Pani/Pana zdaniem może ona mieć znaczenie dla współczesnej młodzieży? *
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: *
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, Polska
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pod adresem e-mail: iod@auschwitz.org, jak również pod adresem siedziby Administratora danych, zawartym w punkcie I,
III. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu rekrutacji na dwuetapowe seminarium szkoleniowe „Auschwitz-historia i symbolika” dla nauczycieli z Polski i Czech. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
IV. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
V. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
VI. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane określonym odbiorcom danych: uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorom zewnętrznym itp.
VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem przystąpienia do rekrutacji. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niedopuszczeniem do niniejszego procesu rekrutacyjnego.
VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy