แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรี ในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...... ของเทศบาลนครนนทบุรี
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาเทศบาลนครนนทบุรี ในการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...... ของเทศบาลนครนนทบุรี
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ......
1. อายุ *
Required
2. เพศ *
Required
3. อาชีพ *
Required
4. ตำบลที่อยู่ปัจจุบัน *
Required
5. ท่านเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือไม่ *
Required
6. จำหนายสินค้าประเภท
Your answer
7. จำหน่ายสินค้าที่ตำบล
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...... ของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามสุขอนามัย *
Required
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติในอัตราฉบับละ 750 บาท/ปี และใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ในอัตราฉบับละ 100 บาท/ปี *
Required
10. หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อ 9 ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้อใด อัตราใด
Your answer
11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service