แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหอผู้ป่วยพิเศษอาคารอึ้งฮวด โรงพยาบาลบ้านนา ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก

คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินภาพรวมของความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และให้บริการด้านต่างๆ ต่อผู้ใช้บริการหอผู้ป่วยพิเศษอาคารอึ้งฮวดโรงพยาบาลบ้านนา

  Captionless Image

  ส่วนที่ 1 :ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2:ความพึงพอใจในการบริการหอผู้ป่วยพิเศษอึ้งฮวดโรงพยาบาลบ้านนา

  กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจที่มีต่อหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลบ้านนา
  ความสะดวกในการเข้ารับบริการ
  การติดต่อเข้าใช้บริการ
  Please enter one response per row
  ห้องพักมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
  มีอุปกรณ์เละเครื่องมือทันสมัยในการให้บริการ
  ระบบรักษาความปลอดภัย
  สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความสวยงามน่าอยู่
  ด้านการบริการห้องพักโดยรวม
  Please enter one response per row
  ความสะดวก รวดเร็ว
  ให้บริการสุภาพเป็นมิตร เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ
  อาหาร/อาหารว่าง
  การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
  Please enter one response per row
  แพทย์
  พยาบาล
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้
  เจ้าหน้าที่อื่นๆ
  Please enter one response per row
  This is a required question