แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
1.คำชี้แจง
การสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จึงขอความกรุณาจากผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่านให้ข้อมูลตามสภาพจริงทุกข้อทุกคำถาม
2.แบบสำรวจมี 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานสภาพของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย
2.1 ความพึงพอใจในการบริหารงาน 4 ด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงพัฒนา
3.ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ
ระดับที่ 5 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับที่ 4 มีความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 3 มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 2 มีความพึงพอใจน้อย
ระดับที่ 1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบสำรวจประเมินความพึงพอใจ
ตำแหน่ง *
วันที่กรอกแบบสำรวจ *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา
2.1 ความพึงพอใจในการบริหารงาน 4 ด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
ด้านวิชาการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สื่อ/เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ งานกีฬา,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.ลูกเสือ-เนตรนารีฯลฯ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบาย
ด้านงบประมาณ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การยืมเงินราชการ
การเบิก-จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง
การขอรับเงินค่ารักษา/การศึกษาบุตร
การเบิกจ่ายงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง/ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
การจัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณ
การเร่งรัด ติดตามและช่วยเหลือการใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตามและช่วยเหลืองานงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การวางแผนด้านอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน
การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านบริหารงานทั่วไป
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การดำเนินงานระบบงานสารบรรณและระบบ AMSS++
การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน การออกหนังสือรับรองและตรวจสุขภาพประจำปี
2.2 งานด้านอาคารสถานที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
การให้บริการและความสะดวกการใช้ห้องประชุม
การให้บริการและความสะดวก ที่จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์
การให้บริการห้องน้ำ/ห้องส้วม
การจัดมุมกาแฟ และที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการ
ด้านการให้งานบริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ
การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา
การให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มารับบริการ
ตอนที่ 3 ข้อแสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. Report Abuse - Terms of Service