แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ “องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย” เป็น “เทศบาลเมืองไทรน้อย”
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้อย ตามประกาศกระทรวงหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย แยกพื้นที่บางส่วนหมู่ที่ 5 ไปรวมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย
ทำให้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยมีพื้นที่ 21.56 ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
ปัจจุบันมีประชากรจำนวน 25,680 คน (ไม่รวมประชากรแฝง) และมีครัวเรือนจำนวน 15,015 ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562) ปี พ.ศ.2561 มีรายรับจริง จำนวน 190,034,810.24 บาท โดยแยกเป็น
รายรับเงินอุดหนุน จำนวน 36,804,398 บาท รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 153,230,412.24 บาท
ด้วยศักยภาพและผลของการพัฒนาที่มีความเจริญก้าวหน้ามีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะ โรงงานอุตสาหกรรม ท่อก๊าซธรรมชาติ สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ห้างสรรพสินค้า และหมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับมีทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย – ไทรน้อย)
ผ่านในท้องที่ทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ดังนั้น เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไทรน้อยและประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณให้แก่ประชาชนในท้องที่
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการกระจาย
อำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น คณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทรน้อย เป็น “เทศบาลเมืองไทรน้อย”

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น
“เทศบาลเมืองไทรน้อย”แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จึงจัดให้มีการประชุมประชาคม
เพื่อสำรวจความคิดเห็นในแต่ละหมู่บ้าน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นได้มากที่สุด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้ง
และเปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าว
ผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
กรณีจัดตั้งเป็น “เทศบาลเมืองไทรน้อย” ท่านได้แสดงความเห็นดังนี้
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy