แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ “องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย” เป็น “เทศบาลเมืองไทรน้อย”
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทรน้อย ตามประกาศกระทรวงหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย แยกพื้นที่บางส่วนหมู่ที่ 5 ไปรวมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย
ทำให้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยมีพื้นที่ 21.56 ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
ปัจจุบันมีประชากรจำนวน 25,680 คน (ไม่รวมประชากรแฝง) และมีครัวเรือนจำนวน 15,015 ครัวเรือน
(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562) ปี พ.ศ.2561 มีรายรับจริง จำนวน 190,034,810.24 บาท โดยแยกเป็น
รายรับเงินอุดหนุน จำนวน 36,804,398 บาท รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 153,230,412.24 บาท
ด้วยศักยภาพและผลของการพัฒนาที่มีความเจริญก้าวหน้ามีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะ โรงงานอุตสาหกรรม ท่อก๊าซธรรมชาติ สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ห้างสรรพสินค้า และหมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับมีทางหลวงหมายเลข 3215 (บางกรวย – ไทรน้อย)
ผ่านในท้องที่ทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ดังนั้น เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไทรน้อยและประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณให้แก่ประชาชนในท้องที่
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการกระจาย
อำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น คณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทรน้อย เป็น “เทศบาลเมืองไทรน้อย”

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น
“เทศบาลเมืองไทรน้อย”แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จึงจัดให้มีการประชุมประชาคม
เพื่อสำรวจความคิดเห็นในแต่ละหมู่บ้าน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นได้มากที่สุด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้ง
และเปลี่ยนแปลงฐานะดังกล่าว

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ตอบแบบสำรวจ
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
กรณีจัดตั้งเป็น “เทศบาลเมืองไทรน้อย” ท่านได้แสดงความเห็นดังนี้
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy