แบบทดสอบวิชาพระพุทธศาสนา
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
1.เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ *
2.เพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกผนวช *
3.ถ้านักเรียนปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์ จะส่งผลต่อตนเองอย่างไร *
4.ข้อใดแสดงถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย *
5.ไม่รังแกหรือเบียดเบียนสัตว์ เป็นการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาข้อใด *
6.นักเรียนควรทำความดีเพื่อสังคมโดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
7.พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าอย่างไร *
8.ข้อใดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ *
9.นบีมุฮัมมัด เป็นศาสดาของศาสนาใด *
10.การดูแลศาสนสถานข้อใดถูกต้อง *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Jakarnboon School.