Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania
Zapraszamy Państwa – WYŁĄCZNIE mieszkańców gmin Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Igołomia- Wawrzeńczyce i Kocmyrzów- Luborzyca do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.
Poniższa ankieta ankieta składa się z 13 pytań, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Gmin Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa do potrzeb mieszkańców i regionu.
Ankieta jest anonimowa, zawiera jedynie - w części Metryczka - pytania o wiek, płeć i inne dane o charakterze statystycznym.
Już teraz dziękujemy za udział w ankiecie.
1. Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
2. Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem „w ostatnim roku - 2017- warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/ trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej i promocji
Dbania o dziedzictwo kulturowe(zabytki, tradycje)
Infrastruktury kulturalnej i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Utożsamiania/wiązania mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz osób bezrobotnych
Działań na rzecz osób do 35 roku życia
Działań na rzecz osób po 55 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
Szkoleń/warsztatów/wyjazdów studyjnych
Dbania o przyrodę, krajobraz, zasoby naturalne
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego - 2017 roku: *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie *
6. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania z któregoś z wymienionych poniżej powodów? *
Tak
Nie
Trudny dostęp do edukacji
Trudny dostęp do instytucji kultury
Utrudniony dostęp do placówek opieki nad dziećmi
Utrudniony dostep do opieki nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi
Brak perspektyw zawodowych
Powody osobiste/rodzinne
Inne
7. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim -2017 -roku? *
8. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
9. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim -2017- roku? *
10. Czy Pana/i zdaniem projekty szkoleniowe, spotkania, festyny współfinansowane ze środków unijnych cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
11. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? Prosimy o wskazanie 3 najważniejszych. *
Required
12. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa? *
13. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa? *
Required
Metryczka - Status na rynku pracy *
Metryczka - miejsce zamieszkania gmina *
Metryczka - płeć *
Metryczka - niepełnosprawność *
Metryczka - wykształcenie *
Metryczka - wiek *
Metryczka - wielkość gospodarstwa rolnego *
Poniżej możesz "dodać coś od siebie" :)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service