แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สำหรับปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ
Clear selection
2.ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอบสนองผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
Clear selection
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
Clear selection
3. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงรักษา สายทางอื่น
Clear selection
2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
Clear selection
3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
Clear selection
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
Clear selection
5. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
Clear selection
6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
Clear selection
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
Clear selection
8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็นให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม
Clear selection
9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
Clear selection
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
Clear selection
11. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม ที่จอดรถ ห้องน้ำ
Clear selection
12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
Clear selection
13. ป้ายข้อความบอกสถานที่ของหน่วยงาน
Clear selection
14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
Clear selection
15. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม และระบบรักษาความปลอดภัย
Clear selection
16. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
Clear selection
17. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
Clear selection
18. ผลการให้บริการในภาพรวม
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy