แบบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กศน. ออนไลน์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่นำหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอม ให้คัดชื่อออก และหากตรวจสอบพบภายหลังที่จบหลักสูตรไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา แล้วแต่กรณี รวมทั้งไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy