แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง ของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
เพศ
ตำแหน่ง
อายุ
2. ประเภทการติดต่อขอใช้บริการ
ใช้ช่องทางการติดต่อใดมากที่สุด
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ โปรดเลือกตอบคำถามตรงช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่าน โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
ให้บริการตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว
มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
4. เจ้าหน้าที่อธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
5. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ
6. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
7. มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
8. สถานที่ให้บริการ สะอาด สภาพแวดล้อมดี
ด้านคุณภาพการให้บริการ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
9. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
10. ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms