ใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
คำแนะนำในการสมัคร
*** กรุณาอ่านอย่างละเอียด ***
๑. ใบสมัครออนไลน์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ สำหรับผู้สมัคร (ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเขียนเรียงความด้วยตนเอง ทั้งส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ส่วนที่ ๒ แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครอง

** ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้ ดังนั้น ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

----------------------------------------------------------------

๒. หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาทางไปรษณีย์ คือ
** คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งทั้งใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ ๒ มาทางไปรษณีย์ ครบถ้วนทั้งหมดเท่านั้น

เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว
๒.๑ หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ UWC Thailand)
๒.๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และเทอมล่าสุด จำนวน ๑ ชุด
๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๒.๔ เอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น
๒.๕ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน ๕๐๐ บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี ๒๐๑-๐๑๓๓๑๒-๘ สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารจากโรงเรียน
๒.๖ จดหมายแนะนำผู้สมัครจากโรงเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ UWC Thailand หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)

เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร
๒.๗ จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัครจากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ UWC Thailand หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้รับรองจะนำใส่ซองปิดผนึกส่งคืนผู้สมัคร ขอให้ผู้สมัครนำส่งคณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องเปิดซอง)

** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
(กรุณางดส่งเอกสารตัวจริงมา เพราะทางคณะกรรมการจะไม่ส่งเอกสารกลับคืนผู้สมัคร)

ส่งเอกสารตามข้อ ๒.๑ – ๒.๗ ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ (วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”) ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยต้องส่ง EMS เท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครคัดเลือกเป็นสำคัญ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ จะไม่รับสมัคร

----------------------------------------------------------------

๓. คณะกรรมการดำเนินการฯ จะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจากรายละเอียดในใบสมัครและหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมด และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์

๔. กำหนดวันทำกิจกรรมกลุ่ม และวันสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐
ณ. สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำในการสมัครอย่างดีแล้ว (พิมพ์ชื่อ-นามสกุลแทนการเซ็นต์ชื่อ) *
Your answer
ข้าพเจ้าขอส่งค่าธรรมเนียมคัดเลือกที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี ๒๐๑-๐๑๓๓๑๒-๘ สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ลงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy