สภาพความพร้อมด้านกายภาพของโรงเรียนแม่เหล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ประสงค์ให้โรงเรียนที่จะได้รับการดำเนินการให้เป็นโรงเรียนแม่เหล็ก เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชนว่าสามารถพัฒนานักเรียนหรือสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยไปกว่าโรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความพร้อมด้านกายภาพของโรงเรียนดังกล่าวในทุกด้าน เช่น
- อาคารเรียน
- ห้องเรียน
- ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเตรียมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- หอประชุม
- ห้องสมุด
- โรงอาหาร
- ห้องน้ำ
- ภูมิทัศน์
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยทุกด้านที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องมีปริมาณพอเพียง สะอาด อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ตลอดทั้งครูซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญจะต้องมีจำนวนพอเพียง นอกจากสอนในวิชาตรงตามวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้ว จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ วิธีจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล นอกจากนี้ภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และร่มรื่น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับนับถือจากชุมชนมากขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ - โรงเรียน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service