Formularz rejestracyjny na targi Trends 4 Kids - 2021
Jesienią targi Trends 4 Kids będą gościć w dwóch miastach:

16 października 2021 - WARSZAWA
21 listopada 2021 - KRAKÓW


O zakwalifikowaniu firmy do wydarzenia decyduje profil działalności, oryginalność produktów oraz ich design.
Ważne! W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z zakwalifikowanymi firmami.
Marka *
Adres strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych *
Pełna nazwa firmy (dane do faktury) *
Ulica (dane do faktury) *
Kod pocztowy (dane do faktury) *
Miasto (dane do faktury) *
NIP *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Numer rejestracyjny samochodu
Charakter działalności *
* Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź "Nie jestem producentem, prezentuję produkty innych marek" wyszczególnij jakich:
WAŻNE! Dystrybuowanie innego niż uzgodniony z organizatorem asortymentu, innych marek niż zostały zgłoszone w formularzu lub promowanie innych firm niż własna stanowi naruszenie zasad naszej współpracy.
Rodzaj asortymentu *
Required
Wydarzenia *
Required
Uwagi odnośnie aranżacji własnej stanowiska *
TAK
NIE
Czy stoisko posiada ścianki?
Czy stoisko posiada elementy wyższe niż 2 metry
Ważne informacje
Jeżeli w poszczególnych miejscowościach interesuje Cię różna powierzchnia wystawiennicza, uzupełnij dane w sekcji "Inne", np. 2x2 Kraków, 3x2 Warszawa

Jeżeli w usługach dodatkowych w poszczególnych miejscowościach chcesz skorzystać z różnych usług, uzupełnij dane w sekcji "Inne" np. WARSZAWA: Stół 75x75 cm, KRAKÓW: Stół 75x75, Krzesło
Przestrzeń wystawiennicza niezabudowana w metrach z dostępem do prądu 230V. Jeżeli w poszczególnych miejscowościach interesuje Cię różna powierzchnia uzupełnij dane w sekcji "Inne".
Usługi dodatkowe *
Required
Zdjęcie do promocji marki w mediach społecznościowych Trends 4 Kids (kwadratowe zdjęcie w formacie jpg bez napisów i logotypu) *
Required
Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności https://trends4kids.pl/polityka-prywatnosci
Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz akceptuję jej postanowienia. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, w celach marketingowych, zgodnie i według zasad określonych w Polityce prywatności. *
Required
REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH TRENDS 4 KIDS
§ 1 Postanowienia ogólne
a) Regulamin Udziału w Targach Trends 4 Kids określa zasady udziału w charakterze Wystawcy w wydarzeniach odbywających się:

16 października 2021 - WARSZAWA - Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42, Warszawa
21 listopada 2021 - KRAKÓW - TAURON Arena Kraków (Mała Arena), ul. S. Lema 7

zwanych dalej Targami, których Organizatorem jest Professional Event Partner Krzysztofa Urbanek, ul. Medalionów 12, 30-399 Kraków, NIP: 676 219 06 92, REGON: 356571741.

b) Akceptacja regulaminu jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora.

c) Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniach. O zakwalifikowaniu firmy do wydarzenia decyduje profil działalności, oryginalność produktów oraz ich design. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

d) Przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy pomiędzy Wystawcą 
a Organizatorem

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie
§ 2 Zgłoszenie udziału, warunki uczestnictwa Wystawcy
a) Zgłoszenie udziału w Targach odbywa się poprzez przesłanie niniejszego formularza drogą elektroniczną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wystawcy

b) Stoisko i charakter działalności Wystawcy ubiegającego się 
o uczestnictwo w Targach powinno być spójne i zgodne 
z tematyką przewodnią wydarzenia.

c) Na stoisku może odbywać się sprzedaż/promocja produktów i usług zgodne z ustaleniami 
w porozumieniu z Organizatorem (w oparciu o deklarację w formularzu zgłoszeniowym oraz pozostałych uzgodnień). Niezastosowanie się do ustaleń stanowi zerwanie umowy i jest podstawą do usunięcia Wystawcy z wydarzenia.
Wystawca oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia i koncesje na prowadzenie przez siebie działalności gospodarczej – o ile takowe są wymagane przepisami obowiązującego prawa

d) Wystawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia powierzchni wystawienniczej spowodowane przez siebie i współpracujące z nim osoby trzecie, w szczególności za swoich pracowników, zleceniobiorców, dostawców jak za własne.

e) W przypadku zniszczeń Wystawca ponosi koszty przywrócenia do stanu pierwotnego. W razie uszkodzeń, które na wynajmowanej powierzchni spowodował Odwiedzający, Wystawca jest zobligowany do natychmiastowego zgłoszenia tej szkody Organizatorowi i wskazania sprawcy. W innym przypadku odpowiedzialność za szkodę poniesie Wystawca.

f) Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Organizatora Targów dotyczących zabudowy stanowiska wystawienniczego mających na celu bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
W szczególności stosowania się do przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. Zabrania się także wykorzystywać podczas Targów obiektów latających (balonów, dronów itp.). Do zastosowania materiałów pirotechnicznych, dymiących konieczne jest uprzednie zgłoszenie i uzyskanie zgody Organizatora

g) Warunkiem udziału w wydarzeniu jest terminowe dokonanie płatności za wybrane usługi. Płatność następuje na podstawie przesłanej przez Organizatora faktury pro forma, której termin wynosi 10 dni od daty dokonania zgłoszenia. Po jej opłaceniu Organizator prześle Wystawcy fakturę Vat.
Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku późniejszej rezygnacji z udziału 
w Targach

h) Brak terminowo opłaconej faktury pro forma skutkuje anulowaniem zgłoszenia i uniemożliwi Wystawcy udział w Targach

i) W przypadku dokonania zgłoszenia na minimum dwa wydarzenia istnieje możliwość w porozumieniu z Organizatorem rozłożenia płatności na dwie raty.

j) Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wystawcy do udziału w wydarzeniu w przypadku niedotrzymania terminu zadeklarowanych płatności drugiej raty w przypadku zastosowania pkt 2, i).
§ 3 Obowiązki Organizatora
a) Organizator obliguje się do zapewnienia Wystawcy powierzchni wystawienniczej oraz usług i wytycznych wskazanych przez niego w niniejszym formularzu zamówienia

b) Umiejscowienie stoiska i przydział powierzchni wystawienniczej należy do Organizatora

c) Organizator zapewni odpowiednią oprawę programowo-artystyczną Targów, reklamę wydarzenia oraz organizację wspierającą pracę Wystawcy w dniu Targów

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności na skutek powstałych szkód zaistniałych względem lub w imieniu Wystawcy z tytułu innych przyczyn niż szkody zaistniałe z winy Organizatora

e) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wystawcy 
z Targów, jeśli uzna, że działalność jest niezgodna z zadeklarowanym wcześniej charakterem stoiska, obowiązującymi zasadami współżycia społecznego, normami prawnymi, zagraża bezpieczeństwu bądź zakłóca organizację Targów

f) W okolicznościach w jakich z przyczyn technicznych, losowych, prawnych, innych Organizator nie może zrealizować zamówionej przez Wystawcę usługi - nie ponosi on z tego tytułu odpowiedzialności. Zobowiązuje się natomiast do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wystawcy oraz zwrócenia mu poniesionych środków do wysokości środków niezużytych przez Organizatora na organizację wydarzenia/realizacji usługi.

g) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ochronę znaków towarowych, patentów itp. udostępnianych przez Wystawców

h) W przypadkach odwołania wydarzenia z przyczyn od siebie zależnych Organizator obliguje się zwrócić Wystawcy uiszczoną opłatę za udział w Targach

i) W przypadku wystąpienia zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia oraz niemożliwego do zapobieżenia, za która żadna ze stron umowy nie ponosi winy, które skutkuje niemożnością organizacji Targów w miejscu lub czasie wyznaczonym przez Organizatora, Organizator ma prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Targów (siła wyższa). W takim przypadku dotychczas zakwalifikowani Wystawcy są automatycznie zakwalifikowani do Targów wyznaczonych przez Organizatora w nowym miejscu lub czasie. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone na skutek siły wyższej.

j) Zdarzeniami o których stanowi § 3 punkt i) powyżej są w szczególności: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, inne działania przyrody o katastroficznym charakterze, katastrofy budowlane, strajki, epidemie, konflikty zbrojne, stany wyjątkowe oraz działania władz publicznych uniemożliwiające organizację Targów.

k) W przypadku zmiany miejsca lub terminu Targów z powodu siły wyższej, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wystawców o nowym miejscu lub terminie Targów.”
§ 4 Obowiązki Wystawcy
a) Wystawca jest zobowiązany do terminowego wywiązywania się z ustaleń niniejszego regulaminu

b) Wystawca jest zobowiązany do zakończenia montażu i dekorowania swojego stoiska nie później niż 30 minut przed otwarciem Targów (do godziny 9.30)

c) Wystawca jest zobowiązany do przebywania na swoim stoisku w godzinach trwania Targów

d) Demontowanie stoiska w tym czasie przez Wystawcę jest zabronione,
a w przypadku niestosowania się do tych wytycznych Wystawca poniesie karę pieniężną w wysokości 350 zł netto. Wystawca poniesie karę tej samej wysokości również w przypadku niestawienia się na swoim stoisku w dniu Targów

e) Stoisko Wystawcy może być reprezentowane w dniu Targów przez maksymalnie 4 osoby

f) Wystawca dokonuje promocji i reklamy produktów reprezentowanej przez siebie firmy we własnym imieniu, zgodnie z informacjami zadeklarowanymi w formularzu zgłoszeniowym.

g) Wystawca nie ma możliwości dalszego podnajmowania powierzchni innym podmiotom – chyba, że zostanie to uzgodnione z Organizatorem po uzyskaniu pisemnej zgody

h) Działalność wystawcy może odbywać się wyłącznie na jego stoisku, nie zasłaniając innych stanowisk i nie zakłócając pracy innych Wystawców np. poprzez urządzenia wydające dźwięk

i) Wystawca jest zobligowany w terminie najpóźniej 10 dni przed wydarzeniem poinformować Organizatora o charakterze prowadzonych działań na stoisku, konkursach, wystąpieniach

j) Wystawca jest zobligowany do organizowania atrakcji przy zachowaniu ostrożności dotyczących bezpieczeństwa uczestników zgodnie z normami bezpieczeństwa BHP i innych zasad bezpieczeństwa

k) Wystawca ma prawo do składania reklamacji Organizatorowi w związku z zaistniałymi niezgodnościami, błędami, jednakże nie później niż do chwili zakończenia Targów. Po tym czasie Organizator ze względu na trudności z ustaleniem stanu faktycznego – nie będzie ich rozpatrywał

l) Wystawca jest zobligowany do ubezpieczenia swojej działalności 
i zwolnienia Organizatora od ponoszenia odpowiedzialności w okolicznościach spowodowania szkody

m) Wystawca jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w przypadku zaobserwowania powstałych zagrożeń
§ 5 Postanowienia dotyczące Wystawcy – prowadzącego stanowisko z usługami gastronomicznymi
a) Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu oraz zaplecza stoiska oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu wydarzenia

b) Wystawca we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do wody (ujęcie znajduje się wewnątrz hali)

c) Wystawca oferujący na swoim stanowisku produkty spożywcze oświadcza, że wszelkie produkty zostaną przygotowane oraz podane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi z należytą starannością w tym zakresie. Wystawca odpowiada przed właściwym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi uprawnionymi służbami. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec nabywców jego produktów

d) Wystawca oświadcza, że sprzęt i wyposażenie, które są użytkowane na potrzeby stanowiska posiadają atesty zgodne z wymogami prawnymi

e) Przygotowanie i funkcjonowanie stanowiska musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP oraz PPOŻ

f) Stanowisko gastronomiczne otrzyma możliwość korzystania z prądu według indywidualnych uzgodnień z Organizatorem dotyczących parametrów jego zużycia w czasie uczestnictwa w Targach

§ 6 RODO

a) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Organizator informuje, że administratorem danych osobowych Wystawcy jest Professional Event Partner Krzysztofa Urbanek, ul. Medalionów 12, 30-399 Kraków

b) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy z Wystawcą będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy.

c) Podstawą prawną przetwarzania danych Wystawcy jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Wystawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

e) Pozyskane od Wystawcy dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

f) Dane Wystawcy nie będą przekazane do państw trzecich.

g) Dane osobowe Wystawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Professional Event Partner Krzysztofa Urbanek, ul. Medalionów 12, 30-399 Kraków. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa

h) Wystawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych osobowych.

i) W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody Wystawcy – ma on prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Organizatora zgody przed jej wycofaniem. Wystawca zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Organizatora.
§ 7 Klauzula Siły Wyższej
a) W przypadku wystąpienia zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia oraz niemożliwego do zapobieżenia, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi winy, które skutkuje niemożnością organizacji Targów w miejscu lub czasie wyznaczonym przez Organizatora, Organizator ma prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Targów (siła wyższa). W takim przypadku dotychczas zakwalifikowani Wystawcy są automatycznie zakwalifikowani do Targów wyznaczonych przez Organizatora w nowym miejscu lub czasie. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone na skutek siły wyższej.

b) Zdarzeniami, o których stanowi ust. 1 powyżej są w szczególności: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, inne działania przyrody o katastroficznym charakterze, katastrofy budowlane, strajki, epidemie, konflikty zbrojne, stany wyjątkowe oraz działania władz publicznych uniemożliwiające organizację Targów.

c) W przypadku zmiany miejsca lub terminu Targów z powodu siły wyższej, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wystawców o nowym miejscu lub terminie Targów.
§ 8 Integralną część niniejszego REGULAMINU UDZIAŁU W TARGACH (skierowanego do Wystawców) stanowi REGULAMIN OGÓLNY obowiązujący wszystkich Uczestników Targów zamieszczony na www.trends4kids.pl
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją ww. regulaminu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy