งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
1. ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านสามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อตัวท่านเองได้จริง กี่เปอร์เซ็นต์? (เป็นผลที่ได้รับกับตัวท่านเองแล้วจริง ๆ ไม่ใช่ความคิดเห็น)
2. มีคำตอบให้เลือกทั้งหมด 6 ช่องคือ ทำน้อยกว่า 25% ทำมากกว่า 25% มากว่า 50% มากกว่า 75% มากกว่า 100 และไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่ท่านใช้มือถือท่านกรุณาเลื่อนในแนวนอนจะทำให้เห็นคำตอบครบทุกช่อง
3. แต่ละข้อให้ตอบเพียงคำตอบเดียว
4. กรุณาทำให้เสร็จทั้ง 85 ข้อในคราเดียวแล้วส่งได้ เพราะไม่สามารถเซฟไว้ได้
5. โปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
คำนำหน้านาม *
ชื่อ นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
อายุ *
Your answer
สถานภาพ *
การศึกษา *
อาชีพ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
ใส่เฉพาะตัวเลข
Your answer
เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหรือไม่ *
1.ด้านพฤติกรรมภายนอก (รูป) ท่านรับประทานอาหารปรับสมดุลได้กี่เปอร์เซ็นต์ *
2.ด้านความรู้สึกภายในจิตใจ (นาม) ท่านสามารถลดกิเลสความติดยึดในรสชาติอาหารรสจัด หรืออาหารผิดสมดุลได้กี่เปอร์เซ็นต์ *
3.การรับประทานอาหารปรับสมดุลทำให้ท่านไม่ป่วย *
4.ท่านสามารถปรุงอาหารปรับสมดุลได้ด้วยตนเอง *
5.ท่านได้พิสูจน์ด้วยการทดลองรับประทานอาหารปรับสมดุลแล้วเห็นผลดีที่เกิดกับร่างกายและจิตใจ *
6.การที่ปัสสาวะของท่านมีรสจัด เป็นสัญญาณเตือนว่าควรกลับมารับประทานอาหารปรับสมดุลแล้ว *
7.การรับประทานอาหารปรับสมดุลทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย *
8.การรับประทานอาหารปรับสมดุลทำให้ท่านแข็งแรง *
9.ท่านรับประทานอาหารรสจืดเป็นปกติอยู่แล้ว ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรม *
10.ท่านพิจารณาว่า "ใคร ๆ ก็ทำได้ เราก็ต้องทำได้" *
11.ท่านสามารถหาอาหารปรับสมดุลได้ง่าย *
12.ท่านอยากเป็นคนมีบุญ *
13.การรับประทานอาหารปรับสมดุลทำให้ท่านหายโรค *
14.ท่านสามารถหาวัตถุดิบ (ผัก ผลไม้ ถั่ว) ได้ไม่ยากไม่ลำบาก *
15.ท่านกลัวตาย จึงรับประทานอาหารปรับสมดุล *
16.ญาติและบุคคลใกล้ชิดของท่านเข้าใจและไม่ต่อต้าน *
17.การเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรม มีผลทำให้ท่านรับประทานอาหารปรับสมดุลได้สำเร็จ *
18.ท่านต้องการสร้างแรงเหนี่ยวนำที่ดีเพื่อให้ญาติ (ผู้อื่น) ทำตาม *
19.การฟังธรรมมีส่วนช่วยให้การรับประทานอาหารปรับสมดุลของท่านประสบความสำเร็จ *
20.การรับประทานอาหารรสจัดทำให้ท่านเสียเวลาถอนพิษ *
21.ท่านเห็นผลดีจากตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติได้ *
22.ท่านกลัวโรค จึงรับประทานอาหารปรับสมดุล *
23.ท่านรู้สึกว่าอาหารปรับสมดุลมีรสชาติดี *
24.ท่านคิดว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลก จึงรับประทานอาหารปรับสมดุล *
25.การสนทนาธรรมมีส่วนช่วยให้การรับประทานอาหารปรับสมดุลของท่านประสบความสำเร็จ *
26.ท่านมีอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เป็นแรงบันดาลใจ *
27.ท่านอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับประทานอาหารปรับสมดุล *
28.ท่านมีหมู่มิตรดีสหายดีเป็นพลังใจ *
29.อาหารปรับสมดุลทำให้ชีวิตของท่านเรียบง่าย พึ่งตน ประหยัด และแบ่งปัน *
30.ท่านเห็นโทษของเครื่องปรุงรส ซอส ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว กะปิ น้ำปลา ปลาร้า ผงชูรส น้ำตาล น้ำมันพืช *
31.ท่านพิจารณาว่า "อาหารปรับสมดุลไม่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพนะ" *
32.ท่านคิดว่าอาหารเป็นยา จึงรับประทานอาหารปรับสมดุล *
33.การทบทวนธรรมมีส่วนช่วยให้การรับประทานอาหารปรับสมดุลของท่านประสบความสำเร็จ *
34.ท่านมีอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เป็นพลังปัญญา *
35.การใคร่ครวญธรรมมีส่วนช่วยให้การรับประทานอาหารปรับสมดุลของท่านประสบความสำเร็จ *
36.ท่านมีอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เป็นพลังบารมีร่วม *
37.สมาธินิมิต (มรรคมีองค์ 8) มีส่วนช่วยให้การรับประทานอาหารปรับสมดุลของท่านประสบความสำเร็จ *
38.ท่านมีหมู่มิตรดีสหายดีเป็นพลังปัญญา *
39.การรับประทานอาหารปรับสมดุลเป็นการเพิ่มอธิศีล (ปฏิบัติธรรม) ของท่าน เพราะเป็นการไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น และไม่เบียดเบียนโลก *
40.ท่านมีอินทรีย์พละเพียงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสความอยากกินอาหารรสจัด (ผิดสมดุล) *
41.ท่านเห็นไตรลักษณ์ของกิเลสสุขปลอม *
42.ท่านมีอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เป็นพลังใจ *
43.การสรุปกายสรุปใจในการต่อสู้กับกิเลส มีผลทำให้ท่านรับประทานอาหารปรับสมดุลได้สำเร็จ *
44.ท่านใช้การพิจารณาประโยชน์ของการรับประทานอาหารปรับสมดุล *
45.ท่านมีหมู่มิตรดีสหายดีเป็นพลังบารมีร่วม *
46.ท่านใช้การตั้งศีลมาต่อสู้กับกิเลส *
47.ท่านมีหมู่มิตรดีสหายดีเป็นแรงบันดาลใจ *
48.ท่านใช้การพิจารณาโทษของการรับประทานอาหารรสจัด (ผิดสมดุล) *
49.ท่านได้รับความทุกข์จนเกินทน (วิบากร้าย) จากการรับประทานอาหารรสจัด (ผิดสมดุล) *
50.ท่านรับประทานอาหารปรับสมดุล เพราะไม่ต้องการสร้างแรงเหนี่ยวนำในการเสพอาหารรสจัด *
51.ท่านพิจารณาว่า "วันนี้ตั้งศีลไว้แล้ว พรุ่งนี้ค่อยกินอาหารอร่อย ไม่ตายหรอก" *
52.ท่านรู้สึกผิดต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอาริยะจึงรับประทานอาหารปรับสมดุล เพราะการรับประทานอาหารรสจัด (เป็นการผิดศีล) *
53.ท่านพิจารณาว่า "เราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ เราได้ทำผิดต่ออาจารย์ การกินอาหารอร่อยทำให้อาจารย์อายุสั้น" *
54.อาหารปรับสมดุลทำให้ท่านควบคุมอารมณ์ได้ดี *
55.อาหารปรับสมดุลทำให้ท่านมีสติในการจับกิเลสได้เร็วขึ้น (ตื่นรู้-ชาคริยานุโยคะ) *
56.ท่านมีความศรัทธาในแนวทางนี้ *
57.ท่านมีความพากเพียรพยายามทำบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ กินบ่อย ๆ อร่อยไปเอง *
58.ท่านมีจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติ *
59.ท่านมีปัญญารู้ประโยชน์ โทษ และเห็นชัดในเรื่องกรรมและวิบาก *
60.ท่านได้พบสัตบุรุษ (ผู้ที่สามารถลดกิเลสได้) *
61.ท่านกลัวไม่ได้อยู่ในหมู่มิตรดี *
62.อาหารปรับสมดุลเป็นความท้าทายในการปฏิบัติธรรมของท่าน *
63.ท่านไม่ประมาท เพราะกิเลสแม้น้อยก็เหม็นมาก *
64.ท่านไม่กลัวว่าอาหารปรับสมดุลอร่อยหรือไม่อร่อย *
65.ท่านได้ฟังธรรมเรื่องโภชเนมัตตัญญุตา (การประมาณในการบริโภค) *
66.ท่านได้เห็นความจริงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) *
67.ท่านลอกเลียนแบบสัตบุรุษและหมู่มิตรดี *
68.ท่านต้องการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสมดุลร้อนเย็น *
69.ท่านได้รับผลจากการรับประทานอาหารปรับสมดุล คือ ความผาสุก *
70.ท่านรู้วิธีการปฏิบัติว่า ถ้าเกิดความรู้สึกไม่ยินดีในประโยชน์ของอาหารปรับสมดุล เพราะมีอาการอยากไปกินอาหารอร่อย ก็ใช้การพิจารณาความไม่เที่ยงของความอยากกินอาหารอร่อย ว่ามันเกิดแล้วก็ดับ แม้จะได้กินสมใจก็เก็บความรู้สึกอร่อยไว้ไม่ได้ ความอร่อยเป็นสิ่งไร้สาระ ไม่มีประโยชน์แท้ ถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด *
71.การรับประทานอาหารปรับสมดุลทำให้ท่านได้เสียสละกิเลส *
72.ท่านเห็นได้ชัดว่ากิเลสยอมจำนนต่อโทษของอาหารรสจัด *
73.การทำกลับไปกลับมาระหว่างการรับประทานอาหารปรับสมดุลกับอาหารอร่อย ทำให้ท่านไม่รู้สึกกดดันหรือตึงจนเกินไป *
74.การระลึกถึงหมู่กลุ่มและการระลึกถึงอาจารย์หมอเขียว ทำให้ท่านสามารถรับประทานอาหารปรับสมดุลได้ *
75.ท่านใช้วิธีกดข่มความอยากรับประทานอาหารรสจัดไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาล้างกิเลสตามในภายหลัง *
76.เมื่อท่านรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้กินอาหารอร่อย จะพิจารณาว่า "ไม่กินทั้งชาติก็ไม่ตาย (โว้ย)" *
77.ท่านพิจารณาว่า "อาหารปรับสมดุลเป็นอาหารของคนมีศีล” *
78.ท่านพิจารณาว่า “กินเอาประโยชน์ กินกันตาย กินเป็นยา กินฆ่ากิเลส” *
79.การรับประทานตามลำดับทำให้ท่านสามารถลดมื้ออาหาร เป็นวันละ 1 มื้อได้ (จุลศีลข้อ 9) *
80.อาหารปรับสมดุลทำให้ท่านมีพลังปราณพุทธะ (พลังที่แรงและเร็วที่สุดในการรักษาโรค) *
81.อาหารปรับสมดุลทำให้ท่านอ่านเวทนาได้ชัด *
82.อาหารปรับสมดุลทำให้ท่านบรรลุธรรม *
83.ท่านรู้สึกว่าอาหารปรับสมดุลทำให้จิตวิญญาณของท่านบริสุทธิ์ขึ้น *
84.ท่านกลัววิบากร้าย 11 ประการจากการเพ่งโทษพระอาริยะ *
85.ท่านได้รับอานิสงส์ชัดเจนจากการไม่รับประทานอาหารรสจัด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms