แบบกรอกรายชื่อรายชื่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน อำเภอขุขันธ์ 2558

รายชื่อภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐานในภาพรวม อำเภอขุขันธ์ ปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก อบต. หรือเทศบาลตำบล
2. กำนันทุกตำบล
3. จนท.รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
4. ประธานชมรมผู้สูงอายุแต่ละ รพ.สต.
5. แกนนำ อผส. หรือ อสม.ที่เชียวชาญด้านงานผู้สุงอายุ

*** ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ให้จงได้ ***

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question