แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation
รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร : การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation (จำนวน ๖ ชั่วโมง)

วัน-เวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมี e-Mail ส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนใช้งาน

หัวข้อการอบรม : การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation ด้วยโปรแกรม Piktochart และ Canva ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Infographics
๒. การใช้งาน Piktochart
- การเริ่มต้นใช้งาน Piktochart
- การสร้าง Infographics ด้วย Piktochart
- การปรับแต่ง Infographics
- การบันทึก Infographics
- วิธี Download File ไปใช้งาน
- การเรียกใช้งาน Infographics ที่บันทึกไว้
- การเผยแพร่และแบ่งปันสู่สาธารณะ
๓. การใช้งาน Canva
- การเริ่มต้นใช้งาน Canva
- การสร้าง Infographics ด้วย Canva
- การปรับแต่ง Infographics
- การบันทึก Infographics
- วิธี Download File ไปใช้งาน
- การเรียกใช้งาน Infographics ที่บันทึกไว้
- การเผยแพร่และแบ่งปันสู่สาธารณะ

วิทยากร : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยวิทยากร : ๑) นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒) นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือประกอบการอบรม
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๓. ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม จะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล*)
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> งาน e-Learning โทร.๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑ , ๕๙๓๔
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse