Návrh na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
Email address *
Identifikačné číslo návrhu
Nevpisujete, priraďuje sa pri odoslaní formulára
Your answer
A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRVKU
A.1. Predkladateľ (predkladatelia) návrhu: *
V prípade, že ide o viacerých predkladateľov, uvádzajú sa v poradí, na ktorom sa vzájomne dohodli. Uveďte plný názov, adresu a kontakt na predkladateľa/-ov. Predkladateľ/lia uvedený/í v tomto bode je/sú po úspešnom zápise prvku do zoznamu nositeľom/mi certifikátu o zápise prvku a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave prvku. Uveďte nasledujúce údaje: Názov inštitúcie/spoločenstva; Meno a priezvisko predkladateľa (resp. zástupcu spoločenstva); Adresa; Email; Tel.; Iné relevantné informácie ak je potrebné.
Your answer
A.2. Kontaktná a zodpovedná osoba pre korešpondenciu: *
Uveďte nasledujúce údaje: Priezvisko, Meno; Inštitúcia/pozícia; Adresa; Tel. číslo a e-mail; iné relevantné informácie ak je potrebné.
Your answer
A.3. Názov prvku: *
Toto je oficiálny názov prvku, ktorý sa objaví v publikovaných materiáloch. Má byť stručný a výstižný. Názvy treba uvádzať latinkou, bez špeciálnych typov písma alebo znakov. (maximálne 200 znakov)
Your answer
A.4. Iný názov (názvy) prvku:
Okrem oficiálneho názvu prvku uveďte alternatívny názov (-vy), názov prvku v nárečí príslušného spoločenstva (skupiny ľudí, ktorých sa prvok týka), pokiaľ existuje (-jú), prípadne iný názov, pod ktorým je prvok tiež známy.(maximálne 200 znakov)
Your answer
A.5. Kto sú nositelia prvku? *
Pomenujte nositeľov prvku, teda príslušné spoločenstvo (spoločenstvá), skupinu (skupiny), prípadne jednotlivca (jednotlivcov) a opíšte, aký je ich vzťah k nominovanému prvku. Keďže nehmotné kultúrne dedičstvo môže byť identifikované len pomocou odkazu na spoločenstvá, skupiny alebo jednotlivcov, ktorí ho uznávajú ako súčasť svojho kultúrneho dedičstva, je dôležité jasne identifikovať spoločenstvo (spoločenstvá), skupinu (skupiny), prípadne jednotlivca (jednotlivcov), ktorých sa nominovaný prvok týka. V tejto časti sa vyhnite obsiahlym opisom a sústreďte sa na názov, jasné definovanie a opis skupín alebo jednotlivcov a ich vzťahu k prvku. (maximálne 1600 znakov)
Your answer
A.6. Geografická lokalizácia a rozšírenie prvku: *
Uveďte informácie o geografickom rozmiestnení prvku a pokiaľ je to možné, lokalitu (-ty), v ktorej sa vyskytuje najviac (kraj, okres, obec/obce, prípadne časti obcí). Ak sa v susedných oblastiach vyskytujú podobné prvky, uveďte túto skutočnosť. Ak sa prvok vyskytuje aj na území viacerých štátov, je potrebné túto informáciu uviesť. (maximálne 800 znakov)
Your answer
B. IDENTIFIKÁCIA A DEFINÍCIA PRVKU
Toto je kľúčová časť formulára, pretože jasný a úplný opis je zásadný kvôli preukázaniu, že nominovaný prvok predstavuje významnú súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Nominácia v tomto zmysle musí spĺňať hlavnú podmienku, že nominovaný prvok predstavuje nehmotné kultúrne dedičstvo definované v článku 2 Dohovoru o nehmotnom kultúrnom dedičstve, to znamená, že prvok:
- je spojený s konkrétnym kultúrnym priestorom;
- pokladajú spoločenstvá, skupiny, prípadne jednotlivci za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;
- zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávaný z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;
- poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, spojitosť s prírodou a vlastnou históriou.
V tejto časti formulára by mali byť uvedené všetky dôležité charakteristiky a vlastnosti prvku v takej podobe, v akej existuje v súčasnosti. Treba sa vyhýbať príliš technickým opisom. Predkladatelia návrhov by mali pamätať na to, že táto časť musí prvok objasniť aj čitateľom, ktorí ho predtým nepoznali a nemajú s ním žiadne bezprostredné skúsenosti.
B.1. Opis prvku: *
Opíšte prvok podľa inštrukcií vyššie. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.2. Oblasť (oblasti), ktoré prvok reprezentuje: *
Označte krížikom jednu alebo viaceré oblasti.
Required
B.3. Akú úlohu zohrávajú nositelia (príslušné spoločenstvo) pri udržiavaní/zachovávaní prvku ako súčasti vlastného kultúrneho dedičstva? *
Opíšte činnosti, ktoré priamo súvisia s prvkom a s jeho praktizovaním - kto čo robí? (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.4. Aké spoločenské a kultúrne funkcie má prvok v súčasnosti? *
Vysvetlite, aký význam má prvok pre príslušné spoločenstvo a prečo je zachovanie prvku dôležité? (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.5. Existuje nejaká časť prvku, ktorá nie je zlučiteľná s existujúcimi medzinárodnými nástrojmi upravujúcimi ľudské práva, s požiadavkou vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami alebo s trvalou udržateľnosťou? *
Ak áno, popíšte. Ak nie, jasne to uveďte. (maximálne 1400 znakov)
Your answer
C. ZVIDITEĽŇOVANIE A INFORMOVANOSŤ O NEHMOTNOM KULTÚRNOM DEDIČSTVE
C.1. Ako môže zápis podnietiť, či podporiť komunikáciu medzi príslušným spoločenstvom a jeho okolím: teda medzi nositeľmi – reprezentantmi prvku a inými spoločenstvami, skupinami, či jednotlivcami? *
(minimálne 400 – maximálne 800 znakov)
Your answer
D. ODOVZDÁVANIE A OCHRANNÉ OPATRENIA
D.1. Odovzdávanie prvku: *
V tejto časti opíšte, akým spôsobom sa poznatky a zručnosti súvisiace s prvkom odovzdávajú v súčasnosti, teda akým spôsobom prebieha prenos poznatkov a praktík súvisiacich s nominovaným prvkom z generácie na generáciu? (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
D.2. Zachovávanie prvku: *
Akým spôsobom príslušné spoločenstvá, skupiny, prípadne jednotlivci chránia prvok a zabezpečujú jeho životaschopnosť? Čo v minulosti v tomto smere podnikli a v súčasnosti podnikajú? Uveďte konkrétne kroky (projekty, programy, iniciatívy) a opíšte ich. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
D.3. Vyznačte jeden alebo viacero ochranných opatrení, ktoré dotknuté spoločenstvá, skupiny alebo jednotlivci prijali alebo v súčasnosti prijímajú: *
Required
D.4. Navrhované ochranné opatrenia: *
Aké opatrenia navrhujete s cieľom zabezpečiť, aby v budúcnosti nebola ohrozená životaschopnosť prvku? (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
D.5. Negatívne dôsledky zápisu *
Aké ochranné opatrenia navrhujete, aby sa predišlo nežiaducemu poškodzovaniu/dehonestovaniu/prílišnej komercializácii prvku, ktoré by mohli vzniknúť ako neúmyselný dôsledok zápisu a následnej zvýšenej pozornosti zo strany verejnosti? (maximálne 1600 znakov)
Your answer
D.6. Spolupráca na ochrane prvku: *
Existuje spolupráca pri ochrane prvku medzi dotknutým spoločenstvom a štátom? Ak áno, opíšte, aké sú súčasné i minulé aktivity? Aké sú výsledky tejto spolupráce a ako konkrétne je do nej zapájané príslušné spoločenstvo (skupiny, prípadne jednotlivci)? (maximálne 1400 znakov)
Your answer
D.7. Orgány a subjekty podieľajúce sa na ochrane prvku: *
Uveďte názov a ďalšie kontaktné informácie príslušného orgánu (-ov), prípadne aj meno a titul kontaktnej osoby (osôb), ktoré sa podieľajú na ochrane prvku na miestnej úrovni. Starostlivosť o prvok môže vyplývať z pracovných povinností alebo môže mať dobrovoľnícky charakter. Jasne uveďte toto rozlíšenie. Uveďte nasledujúce údaje: Názov orgánu; Adresa; Meno a titul kontaktnej osoby; tel. číslo; e-mail; Iné relevantné informácie ak je potrebné; Ak sa na ochrane prvku podieľajú viaceré subjekty, uveďte tieto informácie o všetkých subjektoch.
Your answer
E. ÚČASŤ A SÚHLAS SPOLOČENSTVA V NOMINAČNOM PROCESE
E.1. Účasť spoločenstva: *
Opíšte, kto a ako sa aktívne podieľal na príprave a vypracovaní nominácie vo všetkých jej etapách. Odporúča sa, aby nomináciu pripravovali ľudia zo širokej škály všetkých zainteresovaných strán, najmä však samotní nositelia prvku. Tam, kde je to vhodné, je žiaduca aj účasť miestnych a regionálnych samospráv, mimovládnych organizácií, výskumných ústavov a ďalších.(maximálne 1600 znakov)
Your answer
E.2. Súhlas spoločenstva: *
Slobodný predchádzajúci a informovaný súhlas dotknutého spoločenstva, skupiny, prípadne jednotlivcov, s nomináciou. Súhlas s nomináciou je potrebné priložiť v písomnej podobe, ako samostatnú povinnú dokumentáciu k nominácii. Nižšie uveďte, aké spoločenstvá, skupiny alebo jednotlivci preukazujú svoj súhlas s nomináciou, aké dokumenty prikladáte a v akej forme (napríklad zápisnica, petícia, potvrdenie, listy a pod.).
Your answer
E.3. Rešpektovanie zvykov a obyčají, ktorými sa riadi prístup k prvku: *
Prístup k určitým špecifickým aspektom nehmotného kultúrneho dedičstva alebo k informáciám o tomto dedičstve je niekedy obmedzený zvykmi a obyčajami, ktoré spoločenstvá stanovili a vykonávajú napríklad pre účel zachovania tajomstva vzhľadom na určité poznatky. Uveďte, či takého praktiky existujú a ak áno, preukážte, že zapísanie prvku a zavedenie ochranných opatrení bude plne rešpektovať tieto zvyky a obyčaje. Opíšte akékoľvek konkrétne opatrenia, ktoré by mohlo byť potrebné prijať na zabezpečenie takéhoto rešpektovania. Ak žiadne takéto praktiky neexistujú, jasne to uveďte. (maximálne 1400 znakov)
Your answer
F. DOKUMENTÁCIA
F.1. Povinná dokumentácia *
Dokumentácia uvedená nižšie je povinná (s výnimkou upraveného videa, ktoré sa však dôrazne odporúča priložiť) a použije sa na účely posúdenia a hodnotenia nominácie. Bude užitočná tiež pre aktivity zamerané na zviditeľnenie, ak bude prvok zapísaný do reprezentatívneho zoznamu. Technické parametre k povinnej dokumentácii nájdete v časti Technické špecifikácie dokumentácie. Krížikom označte štvorčeky pre potvrdenie, že k nominácii sú priložené súvisiace položky a že sú v súlade s pokynmi.
Required
F.2. Nepovinná dokumentácia:
Ďalšie relevantné dokumenty (monografia, zvukový, či obrazový nosič a pod.), ktoré pomôžu pochopiť význam prvku alebo zviditeľnia úsilie na jeho ochranu. Uveďte zoznam priložených dokumentov s popisom. (Odporúčame zvážiť množstvo a význam ďalšej dokumentácie.)
Your answer
F.3. Najdôležitejšie publikované referencie:
Predkladateľ môže uviesť zoznam najdôležitejších referencií vypracovaný v podobe štandardného formátu pre bibliografie, ktorý poskytne doplňujúce informácie o prvku, napríklad knihy, články, audiovizuálne materiály, webové stránky. (maximálne 1800 znakov)
Your answer
G. PODPIS
Dátum vyplnenia a odoslania formulára *
MM
/
DD
/
YYYY
G.1. Podpis v mene predkladateľa (-ov) návrhu: *
Na konci nominácie musí byť uvedený originálny podpis osoby oprávnenej konať a podpisovať v mene predkladateľa nominácie spolu s jeho/jej menom, titulom a dátumom podania. Uveďte meno, priezvisko a titul osoby.
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms