แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ประเภทผู้รับบริการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองส่งเสริมวิชาการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเป็นมิตร
2.2 ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
2.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 มีการให้บริการที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง เช่น หน่วยงาน, โทรศัพท์, เว็บไซต์
3.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 การประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านประสิทธิภาพของงาน (เช่น งานพัฒนาระบบ งานจัดทำขอบเขตของงานจ้าง) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ความชัดเจนและความถูกต้อง
2. ความตรงต่อเวลา
3. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลง่ายต่อความเข้าใจ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms