แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  อินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน
  สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร ตำรา
  โทรทัศน์
  วิทยุ
  การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา / บรรยาย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Please enter one response per row
  อินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน
  สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร ตำรา
  วิทยุ
  การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา / บรรยาย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Please enter one response per row
  Must select at least 3 options.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  Must select at least 3 options.
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question