แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
เพศ *
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น *
เป็นนักเรียนโรงเรียน *
ผลการเรียนเฉลี่ย *
ประสบกาณ์เกี่ยวกับการเรียนวิชาห้องสมุด *
ประสบการณ์เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ *
ความถี่ในการเปิดรับเทคโนโลยีสารสนเทศ *
ไม่เคย
1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
2-3 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
4-6 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
ทุกวัน
อินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร ตำรา
โทรทัศน์
วิทยุ
การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา / บรรยาย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาในการเปิดรับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อหนึ่งครั้ง *
น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที – 1 ชั่วโมง
1 -2 ชั่วโมง
2 - 3 ชั่วโมง
มากกว่า 3 ชั่วโมง
อินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสาร ตำรา
วิทยุ
การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา / บรรยาย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสนใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน 3 ข้อ *
Required
ความสนใจในการใช้งานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ตำรา ของท่าน 1 ข้อ *
Required
ความสนใจในการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน 1 ข้อ *
Required
ความสนใจในการใช้งานวิทยุของท่าน 1 ข้อ *
Required
ความสนใจในการใช้งาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน 3 ข้อ *
Required
ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม/สมันา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าน 1 ข้อ *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms