Khaws Zej Zog Cov Lus: Kab mob COVID-19 cuam tshuam koj lub neej li cas?
Lub La Crosse Public Library Archives & Local History Department’s (LPLA) yeej siv zog khaws ntaub ntawv txog pej xeem ua nyob hauv lub zos La Crosse. Yog li LPLA thiaj los khaws cov ntaub ntawv sau, duab, thiab tej yam khoom ua neeg hauv zej zog muab rau peb. LPLA khaws cov khoom qub qub lawm thiab cov tab tom tshwm niaj hnub no txog pej xeem lub neej, thiab caw koom haum lwm yam los khaws tej khoom no rau cov tiam pem suab.

Tus kab mob COVID-19 nov ua kev txhawj xeeb rau lub zos La Crosse ib yam li lwm cov teb chaws. LPLA thov caw koj koom tes nrog khaws nej cov dab neeg thiab cim xeeb coj mus ntxiv rau peb cov ntaub ntawv khaws cia txog keeb kwm hauv La Crosse.

Koj lub neej thiab kev ua dej num puas pauv txawv li cas tom qab tus kab mob COVID-19 tshwm sim? Koj ceev faj tiv thaiv tus kab mob nov li cas xwb? Peb caw koj sau koj zaj dab neeg thiab cim xeeb txog koj lub neej tej rau cov lus noog nram nov ntau li koj pom zoo. Tiam si xav kom koj yuav tsum tej plaub los lus noog tom kawg.

Koj tsis tas los qhia koj lub npe los tau nawb.

Peb nkag siab tias koj cov tswv yim thiab kev xav yeej pauv tas li nrog tej xwm txheej uas tshwm sim hauv ntiaj teb los sis hauv zej zog. Peb caw koj teb daim ntawm soj ntsuam no ntau zaus los kuj tau. Peb tsuas noog tias yog koj siv koj lub npe no ces txhua txhua zaus koj siv lub npe qub es peb tiaj li khaw tau koj cov lus ua ke.

Ntxiv mus, cov neeg ua huaj lwm tim La Crosse Public Library Archives txhawb kom koj sau koj cov lus tseg cia kom koj txhob hnov qab lub sij hawm txhawj xeeb nov. Khaws cov ntaub ntawv koj sau cia es seb lwm hnub koj xav no, koj mam muab luam pub rau La Crosse Public Library Archives.

Yog koj muaj lus noog, sau ntawv cuag archives@lacrosselibrary.org.

Ua tsaug koj koom tes koj zaj dab neeg rau peb lub zos cov keeb kwm.
--------
Kom ua li cas los thaiv kom txhob pub kis tus kab mob COVID-19 nov xwb?
Your answer
Koj nyob ua kev tham nrog tsawg tus neeg txhua hnub?
(ntxiv rau koj tsev neeg thiab)
Your answer
Koj/tsev neeg lub neej pauv txawv li cas tom qab tus kab mob COVID-19 tshwm sim?
Your answer
Yog koj muaj me nyuam no, koj txoj kev sib raug zoo nrog koj cov me nyuam hos pauv li cas (hais txog lub sij hawm muaj tus COVID-19)?
Puas puas lom zem? Ntxhov siab zog? Zoo siab zog? Nyuaj siab zog? Thov qhia rau peb.
Your answer
Koj txoj hauj lwm yog dabtsi?
Your answer
Koj lub neej ua hauj lwm pauv txawv li cas?
Your answer
Thaum koj mus hauj lwm, koj puas nrog tib neeg tham? Koj nrog puas tsawg tus neeg tham?
Thov qhia koj txoj hauj lwm puas yuav tau nrog neeg ua uake li cas, yog koj kam piav.
Your answer
Koj puas yog ib tug tub/ntxhais kawm ntawv? Koj txoj kev kawm pauv txawv li cas lawm tom qab kab mob COVID-19 tshwm sim?
Your answer
Koj tswj koj lub neej li cas? Koj ua abtsi los pab tswj rau lub sij hawm no? Koj puas muaj tej kev ua si nraum zoov los yog hauv tej chaw nyob hauv La Crosse?
Your answer
Yog tias koj caiv nyob hauv tsev kom txhob kis kab mob, muaj tej yam abtsi uas koj yuav nco (xav ua) lub sij hawm no? Puas muaj tej yam hauv zos La Crosse uas koj yuav nco los xav ua tshaj?
Your answer
Pab piav txog txoj kev ua neej nyob hauv La Crosse zoo li cas tam sim no (uas lub sij hawm COVID-19)?
Your answer
Puas muaj dabtsi uas koj xav qhia rau cov pem suab txog koj lub neej (tab tom muaj cov COVID-19) nim no? Yog muaj no, thov qhia.
Your answer
Yog koj yog ib tug neeg tsis muaj tsev/ chaw nyob, koj xav li cas thiab/tswj koj tus kheej li cas thaum muaj chaw lag luam ntau kaw tas li lub sij hawm muaj xwm txheej kub li nov?
Piv txwv li tsev qiv ntawv, Boys and Girls Club, Family Y, tsev haus cawv, lan/tsev noj mov.
Your answer
Koj xav tias teb chaws Miskas puas yuav pauv li cas tom pab COVID-19?
Your answer
Nram qab no yog qhov chaw rau koj sau lwm yam xav qhia ntxiv:
Your answer
Lub npe
Yog koj xav tias koj yuav tej cov lus noog nov ntau zaus no, peb xav kom koj siv koj lub npe txhua txhua zaus peb tiaj li khaw tau koj cov lus ua ke.
Your answer
Koj yog txiv neej los poj niam los lwm yam
Your answer
Koj yog haiv neeg dab tsi
Your answer
Koj tus email
Your answer
Koj hnub nyoog tsawg xyoo *
tus Zip Code tawm koj chaw nyob *
Your answer
Sau hnub koj ua daim ntawv noog no tiav *
MM
/
DD
/
YYYY
Koj teb daim ntawv noog no puas tsawg zaus lawm? *
Yog zaum no yog thawj zaug koj teb daim ntawv noog nov ces sau 1. Tsis txhob sau 0.
Your answer
Thaum koj xa daim ntawv noog nov rau peb, koj tso cai lub tuam tsev qiv ntawv thiab khaws ntaub ntawv keeb kwm hauv La Crosse (the La Crosse Public Library Archives) luam koj lub npe thiab koj cov lus teb nov mus ntxiv rau peb cov keeb kwm khaws tseg.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy