แบบประเมินผลภาพรวมการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่1/60

แบบประเมินภาพรวมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดคลิกลงในช่องที่กำหนดให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละหัวข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1) การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  2) วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาและสาธิต
  3) วิทยากรมีเอกสารและใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม
  4) วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
  5) ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ
  6) เนื้อหาวิชาที่ใช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
  7) ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม
  8) เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
  9) สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอื่นๆ ได้
  10) สถานที่สะอาดมีความเหมาะสม
  11) ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกอบรม
  12) ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
  13) อาหารมีความเหมาะสม
  14) ความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม
  15) ความรู้และทักษะในเรื่องนี้  หลัง เข้ารับการฝึกอบรม
  16) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  Please enter one response per row