แบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ระดับหน่วยงาน)
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามิติคุณภาพด้านการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงของท่าน และตอบข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
1.เพศ *
2.อายุ *
3. ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในสถานใด *
4. หน่วยงานที่ท่านรับบริการ (โปรดระบุ 1 หน่วยงานเท่านั้นเพื่อให้ความคิดเห็นการรับรู้ภาพลักษณ์ในตอนที่ 2 และ 3)
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ด้านองค์การ
1. เป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ *
2. เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล *
3. หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ *
ด้านพนักงาน
4. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี *
5. พนักงานมีความตั้งใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ *
6. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับผู้รับบริการ *
ด้านบริการ
7. ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยำตรงไปตรงมา *
8. ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค *
9. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ *
10. มีการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ด้วยความเต็มใจ *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service