แบบสอบถามความคิดเห็นการรับข่าวสารจาก EXIM BANK ปี 2560
ตามที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ผ่านทางวารสารรายเดือน EXIM E-NEWS และช่องทางอื่นๆ อาทิ Facebook EXIM Bankof Thailand เว็บไซต์ของ EXIM BANK และหน่วยงานต่างๆ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น นั้น

EXIM BANK ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบกลับแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อไป

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ *
5. การใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมของ EXIM BANK *
6. E-mail สำหรับจัดส่ง E-Book ฉบับพิเศษ เพื่อเป็นการขอบคุณ
Your answer
ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารของ EXIM BANK
1. คุณได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และบริการของ EXIM BANK ในปี 2560 หรือไม่ *
2. ปัจจุบันคุณรับทราบข่าวสารจาก EXIM BANK จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. ข้อมูลในวารสารรายเดือน EXIM E-NEWS ที่อ่านประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1 ข้อมูลที่ต้องการรับทราบจาก EXIM BANK
Your answer
4.2 ช่องทางที่สะดวกในการรับข่าวสารจาก EXIM BANK ในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โปรดระบุชื่อหนังสือพิมพ์
Your answer
โปรดระบุชื่อนิตยสาร
Your answer
โปรดระบุสถานีหรือรายการวิทยุ
Your answer
โปรดระบุสถานีหรือรายการโทรทัศน์
Your answer
โปรดระบุเว็บไซต์
Your answer
4.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
EXIM BANK ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาตอบกลับแบบสอบถามฉบับนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Export Import Bank of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms