แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่ท่านเลือกเพียงระดับเดียว

5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยมาก
0 หมายถึง ไม่สามารถวัดความพึงพอใจได้เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร *
5
4
3
2
1
0
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
(3) มีปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
(4) วิชาเรียนมีเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน *
5
4
3
2
1
0
(1) อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน
(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(3) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
(4) ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
3. การจัดการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
0
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(2) มีการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
(3) วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
(4) นำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการสอน
(5) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ *
5
4
3
2
1
0
(1) ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
(2) ระบบบริการสารสนเทศ ห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
5. ด้านการให้คำปรึกษา *
5
4
3
2
1
0
(1) การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
(2) การจัดระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา
6. ด้านการวัดประเมินผล *
5
4
3
2
1
0
(1) วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
(3) ระบบการวัดและประเมินผล มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน *
5
4
3
2
1
0
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะอื่น *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms