แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
โปรดเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่ท่านเลือกเพียงระดับเดียว

5 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับน้อยมาก
0 หมายถึง ไม่สามารถวัดความพึงพอใจได้เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล

1. ด้านเนื้อหาหลักสูตร
5
4
3
2
1
0
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
(3) มีปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
(4) วิชาเรียนมีเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน
5
4
3
2
1
0
(1) อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน
(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(3) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
(4) ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
3. การจัดการเรียนการสอน
5
4
3
2
1
0
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(2) มีการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
(3) วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
(4) นำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการสอน
(5) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
5
4
3
2
1
0
(1) ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
(2) ระบบบริการสารสนเทศ ห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
5. ด้านการให้คำปรึกษา
5
4
3
2
1
0
(1) การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
(2) การจัดระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา
6. ด้านการวัดประเมินผล
5
4
3
2
1
0
(1) วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
(3) ระบบการวัดและประเมินผล มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
5
4
3
2
1
0
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะอื่น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms