แบบสำรวจความพึงพอใจ
กรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. สถานภาพ/อาชีพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ด้านเวลา
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy