แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาระบบบริการการศึกษษออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพอใจต่อการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ด้านประสิทธิภาพของระบบที่ให้บริการ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ด้านเนื้อหา)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ด้านรูปแบบ)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ปัญหาและข้อบกพร่องระบบบริการการศึกษาออนไลน์)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question