Festiwal Generacji OdNowy!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Data Urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Obecna szkoła/uczelnia/praca *
Zainteresowania *
Dlaczego chcesz wziąć udział w Festiwalu Generacji OdNowa? *
Czy jesteś członkiem stowarzyszeń, partii politycznych, organizacji studenckich lub innych podmiotów? Napisz jakich.  *
Które z podanych zagadnień interesuje Cię najbardziej? *
Required
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie generacja OdNowy („Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, instytucja . Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO). Dane mogą być udostępniane: podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją). Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5 ust.1 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725. Przysługuje Pani/Panu prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych, żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres  UL. MARSZAŁKOWSKA 115 / 338, 00-102 WARSZAWA lub na adres e-mail  generacja.odnowy@gmail.com.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail:  generacja.odnowy@gmail.com

 

Ja, jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Generacja OdNowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115/338, 00-102 Warszawa (zwanej dalej: Stowarzyszeniem) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Stowarzyszenie może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Stowarzyszenia a dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Stowarzyszenie bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.

Stowarzyszenie jest ponadto uprawnione do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) podmiotom, z którymi Stowarzyszenie współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.
*
Required
Bez tytułu

REGULAMIN FESTIWALU GENERACJI ODNOWY

Załęcze Wielkie, 2-4 czerwca 2023 r.

ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA FESTIWALU

 1. Właścicielem niniejszego regulaminu jest Stowarzyszenie Generacja OdNowy;

 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Generacja OdNowy;

 3. Festiwal organizowany jest dla członków Stowarzyszenia Generacja Odnowy oraz innych zainteresowanych osób w przedziale wiekowym od 18 do 33 roku życia;

 4. Termin Festiwalu: 2-4.06.2023 r.;

 5. Miejsce Festiwalu: Załęcze Wielkie 89, 98-335 Pątnów– Nadwarciański Gród ZHP Załęcze Wielkie;

 6. Zakwaterowanie w ośrodku od godz. 14:00 w dniu 02.06.2023 r. Wykwaterowanie do godz. 12:00 w dniu 04.06.2023 r.;

 7. Koszt pobytu uczestnika zostanie poniesiony przez organizatora. Do kosztu pobytu wlicza się nocleg, wyżywienie, komponent kulturalny oraz edukacyjno-szkoleniowy.

CELE FESTIWALU

 1. promocja celów statutowych Stowarzyszenia Generacja OdNowy;

 2. aktywizacja i edukacja środowisk młodzieżowych;

 3. wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami;

 4. wspieranie i rozwijanie uzdolnień młodzieży.

WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Uczestnicy zamierzający wziąć udział w festiwalu zobowiązują się do wypełnienia zgłoszenia zawierającego:

 1. adres e-mail;

 2. imię i nazwisko;

 3. data urodzenia;

 4. obecna szkoła/uczelnia/miejsce zatrudnienia;

 5. zainteresowania;

 6. dlaczego chcesz wziąć udział w Festiwalu Generacji OdNowa?;

 7. Czy jesteś członkiem stowarzyszeń, partii politycznych, organizacji studenckich lub innych podmiotów? Napisz jakich

 8. Które z podanych zagadnień interesuje Cię najbardziej? Bezpieczeństwo, środowisko, gospodarka, edukacja;

 9. Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na wydarzenie – „Festiwal Generacji OdNowy” który odbędzie się 02.06-04.06.2023 r;

 10. Potwierdzenie zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty, zgoda na udostępnianie wizerunku;

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24.05.2023 r.

INFORMACJE RODO

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny na Festiwal Generacji OdNowy  zgadzasz się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Generacja OdNowy  Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym;

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w pozytywnego przejścia procedury rekrutacyjnej;

 3. Administratorem danych osobowych uczestników  jest Stowarzyszenie Generacja OdNowy  
  z siedzibą w Warszawie, 00-102 ul. Marszałkowska 115/338, KRS 0001006565 Dane kontaktowe Stowarzyszenia- adres e-mail: generacja@odnowy.pl;

 4. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celach:

  1. Rekrutacji i obsługi rekrutacji;

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji, a następnie udziału w Festiwalu,
  a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody;

 6. Odbiorcami danych osobowych będą Organizatorzy;

 7. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;

 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem: generacja@odnowy.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Stowarzyszenia z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WPISOWE: 

 1. Festiwal Generacji OdNowy jest wydarzeniem, podczas którego NIE MA WPISOWEGO.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, mogą brać udział w Festiwalu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, lub bez ich udziału – posiadając pisemną zgodę;

 2. Na Festiwalu mogą przebywać zwierzęta domowe, pod opieką uczestnika i na jego odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone. Uczestnik zobowiązuje się sprzątać po swoim zwierzęciu, trzymać je na smyczy, a w czasie warsztatów, prelekcji i koncertów, w miejscach zatłoczonych oraz na każdą prośbę ochrony – w kagańcu;

 3. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. Osoby nietrzeźwe i odurzone będą usuwane z terenu Festiwalu przez służby porządkowe;

 4. Służba porządkowa ma prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków przy czym dla usunięcia wszelkich wątpliwości, przypadki podejrzenia posiadania przez uczestników Festiwalu substancji, których posiadanie jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, zgłaszane będą właściwym organom Państwowym;

 5. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz nawoływania do i stosowania przemocy zarówno fizycznej jak i słownej;

 6. Zabrania się wnoszenia i używania jakichkolwiek narzędzi, materiałów i środków mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Festiwalu;

 7. Organizatorzy zapewniają nocleg w warunkach hotelowych (kilkuosobowe pokoje) w terminie 02-4.04, kolację 02.04, śniadanie, obiad i kolację 03.04, śniadanie 04.04;

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego rejestrowania, transmitowania, filmowania, fotografowania i publikowania materiałów z udziałem uczestników Festiwalu. Zgłoszenie swojego uczestnictwa oraz udział w festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach
  z Festiwalu do celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach promocyjnych Stowarzyszenia Generacja Odnowy, w tym w szczególności na fotorelacje w prasie, portalach i na stronach internetowych, reprodukcje na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu nie wyszczególnionych;

 9. W przypadku wystąpienia siły wyższej organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych lub odwołania Festiwalu, o czym osoby już zgłoszone zostaną poinformowane.
  W przypadku odwołania imprezy organizator nie jest zobowiązany do wypłaty z tego tytułu rekompensaty;

 10. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do ograniczenia liczby uczestników.
  O udziale w Festiwalu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń;

 11. Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń służb porządkowych i informacyjnych;

 12. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć wizerunek Stowarzyszenia Generacja OdNowy;

 13. Organizator się odpowiada za zaginione przedmioty uczestników Festiwalu.

IDENTYFIKATOR

 1. Imienny identyfikator wydaje się w rejestracji na terenie festiwalu. Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. Właścicielem identyfikatora jest Organizator.  W przypadku naruszania przez uczestnika Festiwalu postanowień niniejszego regulaminu oraz innych obowiązujących na terenie Festiwalu regulaminów oraz obowiązujących przepisów prawa, organizator ma prawo do żądania bezwarunkowego zwrotu identyfikatora. Uczestnik zobowiązany jest do jego natychmiastowego zwrotu;

 3. Identyfikator jest jedynym dokumentem uprawniającym do przebywania na terenie Festiwalu, jego noszenie w widocznym miejscu jest obowiązkowe. Brak identyfikatora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Festiwalu. Organizator nie wydaje duplikatu identyfikatora;

 4. Identyfikator należy okazywać bez wezwania przy wejściu na teren Festiwalu oraz na każde żądanie służby porządkowej, służby informacyjnej oraz wolontariuszy.

SPRAWY INNE

 1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania;

 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody;

 3. Sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Festiwalu.

Zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty 
Wypełniając formularz zgłoszeniowy do udziału w wydarzeniu - Festiwal Generacji OdNowy, zapewniają państwo o zapoznaniu się z regulaminem RODO. 
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy