สำเนาของ สำเนาของ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ใช้สำหรับประเมินการปฏิบัติงานและผลงานของนักเรียน เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มโดยกำหนดประเด็นจาก 3 ด้าน คือ กระบวนการทำงาน พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและผลงาน
2. โปรดเลือกการปฏิบัติ/ไม่ปฎิบัติ ในตารางด้านขวามือที่ตรงกับการปฏิบัติจริง
3. ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
3.1 ด้านกระบวนการ คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 – 5 รายการ
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 – 3 รายการ
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 รายการ
3.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 – 5 รายการ
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 – 3 รายการ
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 รายการ
3.3 ด้านผลงาน คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติได้ครบทุกรายการ
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ 4 – 5 รายการ
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 – 3 รายการ
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 รายการ
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 19 – 21 หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนน 15 – 18 หมายถึง ดี
คะแนน 11 – 14 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1 – 10 หมายถึง ปรับปรุง
ผู้ประเมิน *
Required
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ห้องเรียนที่ *
ข้อประเมินการปฏิบัติ : 1. กระบวนการทำงาน *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
1.1 มีการวางแผนในการทำงาน .......................
1.2 ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ..............................
1.3 ปรับปรุงงานได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น...................
1.4 มีความพยายามในการแก้ปัญหา.................
1.5 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น..............
1.6 เก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างเป็นระบบ ..................................................
ข้อประเมินการปฏิบัติ : 2. พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
2.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน................
2.2 มีความขยัน – อดทน ต่อความยากลำบากในการทำงาน ..................................................
2.3 มีความตรงต่อเวลา......................................
2.4 มีความสะอาดเป็นระเบียบ.......................
ข้อประเมินการปฏิบัติ : 3. ผลงาน *
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ
3.1 ผลงานถูกต้องตามลักษณะและทันสมัย.........
3.2 แสดงความคิดริเริ่มในการออกแบบและตกแต่งผลงาน..............................................
3.3 มีความประณีต..........................................
3.4 มีความสวยงาม...........................................
3.5 มีประโยชน์และนำไปใช้ได้คุ้มค่า...............
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy