แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงการคลัง

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ของกระทรวงการคลัง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านระบบเครือข่าย
2. ด้านการให้บริการ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับก่ารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายสือสารข้อมูล ของกระทรวงการคลัง

  ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  ความมีเสถียรภาพของระบบ
  ความปลอดภัยในการใช้งาน
  ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  ความรวดเร็วในการให้บริการ
  ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
  ความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  มีความชัดเจน ในการให้คำแนะนำ / ปรึกษา
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question