แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร มีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการและความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 เพื่อแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ของศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงสืบค้นได้งาย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ ในการกรอกแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป


แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

  ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

  1. ความรวดเร็วในการเข้าสู่เว็บเพจต่างๆ
  2. รูปแบบและสีที่ใช้เหมาะสมสวยงาม
  3. การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
  4. สารสนเทศตรงกับความต้องการ
  5. ประโยชน์จากการใช้บริการเว็บไซต์
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

  ส่วนที่ 3: ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

  This is a required question