แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต่อไป แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 อาชีพ *
1.5 ความสัมพันธ์กับผู้เรียน *
1.6 นักเรียนในความปกครองของท่านเรียนอยู่ในระดับชั้น (หากมีบุตรมากกว่า 1 คน ให้เลือกเพียง 1 ระดับชั้น) *
1.7 นักเรียนในความปกครองของท่านเรียนแผนการเรียน (เลือกแผนการเรียนตามระดับชั้นที่ท่านเลือกในข้อ 1.6) *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
2.1 ด้านนโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
2.1.1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล อาทิ มีวินัย มีวิริยะอุตสาหะ ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.2 พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่ยกระดับสมรรถนะสำคัญและเสริมสร้างทักษะผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ ครบทุกมิติในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ CCPR Model ในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดสร้างผลิตภาพ คิดสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้การนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดผล การเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพแท้ *
น้อยที่สุุด
มากที่สุด
2.1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.4 ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard etc. *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.5 จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง โดยให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการเลือกแผนการเรียน หรือหลักสูตรที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของตน กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนัก รับผิดชอบในหลักสูตรที่ตนเลือกเรียน ส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ค้นพบศักยภาพในด้านความสามารถพิเศษ และค้นพบตนเองในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.6 จัดให้มีการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.7 เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนาธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.9 จัดระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.1.10 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ด้านหลักสูตรวิชาการ
2.2.1 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (IE) ใน 4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.2 จัดให้มีการสอบตามมาตรฐานสากลในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่นในแต่ละระดับชั้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.3 จัดให้มีการสอบ Dictation ใน 4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ และจัดสอบโดยฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 ครั้งต่อภาคเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.4 จัดให้มีการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 3 (จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส) ตามความสนใจของผู้เรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.5 จัดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ระดับชั้น ม.1 – ม.3 (จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น) และห้องเรียน Gifted สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5 ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ภาษาไทย, คณิต, คอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.6 การจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1/3 – ม.1/9 และ ม.4/4 – ม.4/7 โดยวิธีการ Ranking *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.7 การจัดให้มีการลงทะเบียนชมรมของผู้เรียน ม.1 – ม.6 การลงทะเบียนคาบส่งเสริมวิชาการ ม.5 – ม.6 และการลงทะเบียน TC ม.1 – ม.4 โดยระบบ online *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.8 จัดการเรียนการสอนคาบ TC หลังเลิกเรียนให้แก่ผู้เรียนระดับชั้น ม.1 – ม.4 *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.9 จัดการเรียนการสอนคาบส่งเสริมวิชาการ โดยนำติวเตอร์จากภายนอกและครูผู้สอนดำเนินการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.5 - ม.6 *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.10 จัดติวให้แก่ผู้เรียนที่มีความสนใจในการสอบแข่งขันต่างๆ เช่น โอลิมปิกวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.11 จัดสอบคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสนใจในการสอบแข่งขันต่างๆ เช่น โอลิมปิกวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อติวเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.12 จัดให้มีการสอบมาตรฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.13 จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศจีน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2.14 จัดให้มีกิจกรรมชมรมที่หลากหลาย ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นโดยให้ผู้เรียนได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการและสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 ด้านบุคลากร
2.3.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3.2 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3.3 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3.4 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษา และเอาใจใส่ ด้านการบริหารจัดการศึกษา อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3.5 ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3.6 ครูและบุคลากรให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3.7 ครูและบุคลากรดูแล เอาใจใส่ ตักเตือน และติดตาม ด้านพฤติกรรม ระเบียบวินัย การแต่งกาย และ การพูดคุย ของผู้เรียนอย่างเคร่งครัด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ด้านผู้เรียน
2.4.1 ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.3 ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูลข่าวสารและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.4 ผู้เรียนแต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.5 ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญหาท้องถิ่น กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.6 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.7 ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.8 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพที่ดี และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.9 ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักษ์ความสะอาด ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.10 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข *
น้อยที่สุด
มากที่่สุด
2.4.11 ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น มีสัมมาคารวะ กิริยาวาจาสุภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.12 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.13 ผู้เรียนประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ด้วยความเคารพ ความเข้าใจ และเต็มใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.14 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งตนเองได้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4.15 ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.5.1 มีอาคารเรียน/มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก/มีสภาพแวดล้อม/มีแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.2 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่สะอาดและปลอดภัย โดยมีจำนวนห้องพอเพียงกับจำนวนของผู้เรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.3 มีป้ายบ่งชี้อาคาร ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร และบุคคลที่เข้ามาติดต่องานในโรงเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.4 มีป้ายบอกเส้นทางจราจรภายในโรงเรียน/จุดรับ-ส่งนักเรียน อย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.5 มีสถานที่จำหน่ายอาหาร/อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.6 มีจุดให้บริการน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.7 มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกช่วงเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.8 มีจุดจอดรถสำหรับครูและบุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อโรงเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.9 มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณโรงเรียน ให้สะอาดอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.10 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.11 จัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.12 จัดห้องสมุดที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ และเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง/เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.13 จัดให้มีที่นั่งเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในช่วงเวลาพัก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5.14 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3.1 ด้านวิชาการ
Your answer
3.2 ด้านการดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียน
Your answer
3.3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
Your answer
3.4 ด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม
Your answer
3.5 ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
☺☺ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ..งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ☺☺
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Montfort College. Report Abuse - Terms of Service