بررسی وضعیت شغلی برنامه نویسان و مدیر سیستم‌های ایران

فرم دیگر پاسخ جدید قبول نمی کند. نتایج از http://bit.ly/itstatus95results قابل مشاهده است.