แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม
โครงการ หลักสูตรอบรม Blockchain in Healthcare: Blockchain Developer รุ่นที่ 1
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร *
2. ความสามารถในการอธิบายและตอบข้อซักถาม *
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมกับการประยุกต์ใช้งาน *
ด้านผู้เข้ารับการอบรม
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม *
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม *
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
4. ความสามารถในการนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ *
ด้านอื่นๆ
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม *
2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม *
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม *
4. อาหารว่างและอาหารกลางวัน มีความเหมาะสม *
5. การบริการ/การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy