RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ ESPAI MIGDIA 2022-2023 (USUARIS FIXOS)
Us demanem que contesteu aquest formulari per realitzar la preinscripció en l'espai migdia pel curs 2022-2023. En cas d'haver-hi canvis en les dades de facturació que ja tenim (número de compte i titular), ho podreu notificar a espaimigdia@escolalamaquinista.cat

És necessari omplir un formulari per infant.

Gràcies

Espai Migdia escola La Maquinista
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Cognoms de l'infant *
Nom de l'infant *
CURS 2022-2023 (Marqueu el nivell que farà el vostre fill o filla durant el curs 2022-2023)
Telèfons de contacte *
Correu/s electrònic/s
Adreça postal (carrer, número, pis, porta i població) *
Farà ús del servei de migdia pel curs 2022-2023 a partir del mes de: *
Dies de la setmana que farà ús *
Manteniu les mateixes dades de facturació curs 2021-2022? (Número de compte, persona titular i DNI, adreça postal) *
Autorització per la realització de l'activitat d'Espai Migdia escola La Maquinista 2022-2023
Acceptant l'esmenat a continuació, autoritzeu al menor a participar de l'estona de dinar i les activitats programades a l'espai migdia de l'escola La Maquinista de 2022 així com a les sortides al parc durant les estones de lleure.

Us comprometeu també a pactar amb respecte qualsevol desacord que pugui sorgir amb l'entitat i/o l'equip de professionals, així com a ajudar a complir la normativa, animant els vostres fills i filles a:

- Respectar les persones i els èssers vius.
- Respectar el material i l'entorn.
- Mantenir un ambient tranquil durant l'estona de l'àpat
- Mantenir una bona convivència.
AUTORITZO al meu fill/a a participar a l'activitat d'Espai Migdia al què l'he apuntat en les condicions establertes a la planificació, programació, normativa i autoritzacions abans especificades. *
DECLARO que NO pateix cap malaltia que l'impedeixi participar a l'activitat esmentada. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic-quirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa, si ha estat impossible la meva localització. *
Protecció de dades i imatge
De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o infant tutelat seran incorporades al sistema de tractament titularitat de +Educació,sccl amb NIF F67197368 i domicili al carrer Quito 19, 08030 Barcelona, amb la finalitat de realitzar l'activitat a la que vostè ha formalitzat la inscripció.

En compliment amb la normativa vigent, +Educació, sccl informa que les dades seran conservades durant el termini establert legalment.
Addicionalment, +Educació, sccl informa que serà necessari el tractament de les seves dades de salut, en casos pertinents.

+Educació,sccl informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es rectifiquin o suprimeixin sense dilació quan siguin inexactes.

Igualment, i de conformitat amb allò establert amb la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, l'intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les imatges fotogràfiques o de video captades per la nostra entitat, amb finalitats divulgatives i documentals.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al següent correu electrònic: info@meseducacio.coop

També podrà adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. En darrer lloc, +Educació,sccl informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment del seu fill/a i/o infant tutelat.
He entès I ACCEPTO tota la informació a dalt especificada en matèria de protecció de dades * (En cas negatiu, no podem incorporar les vostres dades al fitxer). *
AUTORITZO que la imatge del meu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats de l'estona d'espai migdia organitzades al centre i publicades en el bloc d'espai migdia del web del centre, amb accès no restringit.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Escola La Maquinista. Report Abuse