Аналіз освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки PhD у галузі "Освітні, педагогічні науки"
Шановні стейкхолдери!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні «Задоволеність якістю освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки».
Ваша думка дуже важлива для нас!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ПІБ: За бажанням
До якої категорії стейкхолдерів Ви себе відносите: *
1. Чи існує потреба на ринку праці у докторах філософії з освітніх, педагогічних наук? *
2. Чи згодні ви з цілями ОНП.  А саме: "На основі опанування досягненнями національної і європейської педагогічної науки та ознайомлення з провідними освітніми практиками сформувати у здобувачів певні компетентності, які є достатніми для виконання оригінальних наукових досліджень з науковою новизною, теоретичним, методичним та практичним значенням; формування та розвиток у майбутніх докторів філософії аксіологічних орієнтацій, професійно-наукової, мовно-комунікативної, цифрової, методологічної культури наукового пошуку; технологічних здатностей, навичок критичного мислення, педагогічної майстерності та інших компетентностей, необхідних для професійної комунікації, наукової та викладацької діяльності, кар’єрного зростання у галузі педагогічної освіти і освіти дорослих з урахуванням загальнолюдських цінностей та етики науковця" *
3. Якщо Ви не згодні з даною метою програми, опишіть своє бачення *
4. Оцініть Інтегральну компетентність: "Сформована здатність до розв’язання складних завдань педагогічної теорії і практики та дослідницької діяльності в освітній галузі як у процесі навчання так і в процесі подальшої професійної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики в умовах невизначеності" *
5. Оцініть, будь ласка, загальні компетентності, що формуються у майбутніх докторів філософії з освітніх, педагогічних наук *
Край необхідна
Дуже важлива
Важлива
Не важлива
ЗК1. Оволодіння загальнонауковою компетентністю спрямованою на формування системного наукового світогляду
ЗК2. Здатність до опанування новими знаннями, розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
ЗК3. Здатність проведення науково-прикладних досліджень на відповідному рівні шляхом пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційних та комунікаційних технології;
ЗК4. Здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, науковою спільнотою) під час наукових дискусій та з метою та оприлюднення результатів наукових досліджень державною, англійською та/або іншою іноземною мовою;Рядок 4
ЗК5. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
ЗК6. Здатність діяти автономно, соціально відповідально та свідомо на основі етичних міркувань та академічної доброчесності.
6. Оцініть, будь ласка, спеціальні (фахові, предметні) компетентності, що формуються у майбутніх докторів філософії з освітніх, педагогічних наук *
Край необхідна
Дуже важлива
Важлива
Не важлива
СК1. Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих;
СК2. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів у процесі створення нових знань;
СК3. Здобуття глибинних знань з педагогіки, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань в освітній галузі (як вітчизняній так і зарубіжній), критичного аналізу основних концепцій, оволодіння сучасною науковою термінологією та набуття здатності до генерування нових наукових ідей;
СК4. Набуття універсальних навичок дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;
СК5. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих;
СК6. Здатність до впровадження та оприлюднення результатів власних наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук.
СК7. Здатність здійснювати освітню діяльність, зокрема в галузі освіти дорослих та післядипломній освіті
7. У разі пропозиції щодо інших необхідних компетентностей за ОНП, просимо визначити, які самі: *
8. Оцініть, будь ласка,  програмні результати навчання (РН) за ОНП, що формуються у майбутніх докторів філософії з освітніх, педагогічних наук *
Край необхідна
Дуже важлива
Важлива
Не важлива
РН 1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
РН 2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження в галузі освітніх, педагогічних наук на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання актуальних проблем теорії та практики.
РН 3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.
РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації.
РН 5. Застосовувати науково-педагогічні, управлінські технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу.
РН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі.
РН 7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
РН 8. Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, зокрема з використанням сучасних методів та технологій обробки інформації.
РН 9. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних наукових досліджень в галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
РН 10. Діяти на основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження.
РН 11. Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту та проєктної діяльності для підготовки дисертаційного дослідження й створювати обґрунтовані та достовірні нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає чинним вимогам, що висуваються до наукового дослідження.
РН 12. Здатність до моделювання процесу розв’язання наукової проблеми й оформлювати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи для обробки та аналізу отриманих показників зміни стану об’єкту (предмету) дослідження у галузі освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
РН 13. Уміти адаптувати теоретичні знання до власного наукового дослідження шляхом генезису наукової думки у освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих.
РН.14. Уміти використовувати технологій управління змінами та менеджменту знань щодо генерування й обґрунтування найдоцільніших шляхів наукового пошуку.
РН 15. Уміти застосовувати ІТ- технології для наукового пошуку та створення ефективної наукової комунікації.
Оцініть, будь ласка, відповідність навчальних дисциплін ОНП заявленим цілям та результатам навчання. Цикл загальної підготовки (ЗП). Оберіть число від 0 до 5, де 0 - не відповідає, а 5 - повністю відповідає * *
0
1
2
3
4
5
ЗП1 Філософія освіти
ЗП2. Іноземна мова та академічне письмо (англійська мова)
ЗП3. Організаційна та проектна дослідницько-інноваційна діяльність в освіті
ЗП4. Викладання і навчання в сучасній вищій освіті
ЗП5. Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні системи
Оцініть, будь ласка, відповідність навчальних дисциплін ОНП заявленим цілям та результатам навчання. Цикл професійної підготовки (ПП). Оберіть число від 0 до 5, де 0 - не відповідає, а 5 - повністю відповідає * *
0
1
2
3
4
5
ПП1. Методологічні засади педагогічних досліджень
ПП2. Творча майстерня молодого науковця
ПП3. Методи математичної статистики у науковому педагогічному дослідженні
ПП4. Освітня політика та дослідження педагогічних систем і процесів
ПП5. Технологія організації дослідно-експериментальної роботи
ПП6. Менеджмент знань в освітній діяльності
ПП7. Теорія управління та професіоналізм керівника закладу освіти
ПП8. Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності учасників освітнього процесу
НПП. Науково-педагогічна практика
У разі необхідності включення інших дисциплін та напрямків просимо їх назвати * *
Оцініть відповідність змісту науково-педагогічної практики в ОНП заявленим цілям та результатам навчання * *
У разі необхідності покращення змісту і процедури науково-педагогічної практики просимо подати пропозиції * *
Оцініть відповідність змісту науково-дослідної роботи аспірантів в ОНП заявленим цілям та результатам навчання * *
У разі необхідності покращення змісту і процедури організації науково-дослідної роботи просимо подати пропозиції. * *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy