แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
จังหวัด *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4.อาชีพ *
5. รายได้ต่อเดือน *
หมายเลขโทรศัพท์
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
6.ท่านเคยเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหรือไม่ *
7.ท่านทราบข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนจากช่องทางไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
8. ท่านทราบข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบ่อยครั้งเพียงใด *
9. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
10.เหตุผลในการเลือกหมายเลขประมูลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1. ด้านสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก  อาหาร  และเครื่องดื่ม
1.1 ความพร้อมของสถานที่จัดประมูลและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม ที่นั่ง ที่จอดรถ ห้องน้ำ      การจัดเวทีประมูล ระบบแสงสว่าง ระบบเสียง เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย/สัญลักษณ์/เครื่องหมายเพื่อบอกทางและสถานที่จัดประมูล     มีความเหมาะสม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 จุดลงทะเบียน จุดทำสัญญา จุดชำระเงิน และจุดประชาสัมพันธ์ การให้บริการมีความเหมาะสม         และเข้าถึงได้สะดวก *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 ความเหมาะสมของอาหาร  อาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ
2.1 รูปแบบกิจกรรม/การนำเสนอข้อมูล ก่อนเข้าสู่การประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน มีความเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 การรับเงินคืนค่าหลักประกันคืน มีความสะดวกรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ช่องทางการชำระเงินค่าหลักประกัน ค่าบริการ และค่าหมายเลข *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 การแสดงสถานะการประมูล  การเปรียบเทียบราคากับการประมูลที่ผ่านมา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 การจัดลำดับหมายเลขออกประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 กระบวนการประมูลมีความยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านคุณภาพของสินค้า/บริการ
3.1 ความสวยงาม คงทน ของรูปแบบป้าย Graphic *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 กรรมสิทธิในการครอบครองหมายเลขประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาประมูลแต่ละครั้งมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ค่าหลักประกันและอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ชนะการประมูลมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้ดำเนินการจัดประมูล (MC)
4.1 กริยา มารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีความสุภาพอ่อนน้อม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 การแนะนำ การให้ข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประมูล และการตอบคำถาม ชี้แจง     ข้อสงสัยให้คำแนะนำ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 การเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคา การนับราคา  และการจบการประมูลในแต่ละ          หมายเลขมีความถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 การบริหารจัดการประมูลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดความประทับใจกับผู้เข้าร่วม     ประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.6 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ *
4.7 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง
Clear selection
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy