แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด *
หมวดอักษรที่ท่านเข้าร่วมประมูล *
ท่านเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถผ่านช่องทางใด *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
รายได้ต่อเดือน *
หมายเลขโทรศัพท์
E-Mail
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ท่านเคยเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหรือไม่ *
ท่านทราบข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนจากช่องทางไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านทราบข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบ่อยครั้งเพียงใด *
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
เหตุผลในการเลือกหมายเลขประมูลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1. ด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร และเครื่องดื่ม
1.1 ความพร้อมของสถานที่จัดประมูล เช่น ห้องประชุม ที่นั่ง ที่จอดรถ ห้องน้ำ การจัดเวทีประมูล ระบบแสงสว่าง ระบบเสียง เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ความเหมาะสมของจุดลงทะเบียน จุดทำสัญญา จุดชำระเงิน และป้ายประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย/สัญลักษณ์/เครื่องหมายเพื่อบอกทางและสถานที่จัดประมูลมีความเหมาะสม ชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ
2.1 รูปแบบกิจกรรม/การนำเสนอข้อมูล ก่อนเข้าสู่การประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน มีความเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 การรับเงินคืนค่าหลักประกันคืน มีความสะดวกรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ช่องทางการชำระเงินค่าหลักประกัน ค่าบริการ และค่าหมายเลข *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 การแสดงสถานะการประมูล การเปรียบเทียบราคากับการประมูลที่ผ่านมา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.6 การจัดลำดับหมายเลขออกประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.7 กระบวนการประมูลมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านคุณภาพของสินค้า/บริการ
3.1 ความสวยงาม คงทน ของรูปแบบป้าย Graphic *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 กรรมสิทธิในการครอบครองหมายเลขประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาประมูลแต่ละครั้งมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ค่าหลักประกันและอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ชนะการประมูลมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้ดำเนินการจัดประมูล (MC)
4.1 กริยา มารยาทของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีความสุภาพอ่อนน้อม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 การแนะนำ การให้ข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประมูล และการตอบข้อซักถาม ชัดเจน ถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 การเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคา การนับราคา และการจบการประมูลในแต่ละหมายเลขมีความถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 การบริหารจัดการประมูลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดความประทับใจกับผู้เข้าร่วมประมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.6 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น *
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy