แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
1.ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2.ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3.ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6.เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8.ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service