แบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561โมดูลที่ 2
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561โมดูลที่ 2 เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ)
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ)
ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) มหาวิทยาลัยพะเยา เท่านั้น
ตอนที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ)
กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่ท่านเห็นว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ท่านได้เรียน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (AEC) ทำให้เกิดคุณลักษณะตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ ดังรายการต่อไปนี้ ในระดับมากน้อยเพียงใด
หลังจากที่ท่านได้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาคการศึกษานี้แล้ว *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ท่านสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพได้
2. ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
3. ท่านสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
4. ท่านสามารถแสดงบุคลิกภาพทั้งทางกาย วาจา ใจ ได้อย่างเหมาะสม
5. ท่านสามารถแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6. ท่านมีความเป็นจิตอาสา มีสำนึกสาธารณะ
7. ท่านสามารถใช้หลักจริยธรรม/กฏหมายมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตอย่างถูกต้อง
8. ท่านสามารถใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติและโปรแกรมประยุกต์ในการผลิตสื่อผสม
9. ท่านสามารถดูแลสุขภาพทั้งด้านการเงิน การออกกำลังกาย และนันทนาการอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจำวันและวิชาชีพได้
10. ท่านสามารถป้องกัน รับมือจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคได้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service