Podpis pod listem otwartym Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego
Podpisanie listu w imieniu organizacji oznacza zgodę na umieszczenie logotypu organizacji pod listem oraz na umieszczenie podanego adresu e-mail w kopii listu wysłanego do adresatów
Czy podpisujesz się pod listem Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego w imieniu swojej organizacji? *
Nazwa organizacji popierającej list *
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację *
Stanowisko osoby reprezentującej organizację *
Adres e-mail *
Czy zgadzasz się na umieszczenie Twojego adresu e-mail w kopii listu, który zostanie przesłany do adresatów za pomocą poczty elektronicznej? *
W celu podpisania się pod listem prześlij logo swojej organizacji na adres e-mail: falarenowacji@gmail.com *
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), na podstawie art. 13 RODO przekazujemy poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a także o prawach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem tych danych.
Administratorem danych osobowych jest Knauf Insulation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000134300 NIP 7861566557, REGON 639852837. Traktujemy poważnie swoje obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest właściwe zarządzanie danymi osobowymi, ich przetwarzanie oraz zabezpieczenie.
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać, pisząc na adres e-mail:ochronadanych@knauf.pl
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zbierania podpisów pod listem skierowanym do rządu RP przedstawiającym powody, dla których kompleksowa renowacja energetyczna budynków powinna znaleźć się w centrum strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. lecz konieczne w celu podpisania listu.

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe mogą być udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji wyłącznie do wykonywania swoich obowiązków.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych.
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
Jest to prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy