การแก้ไขโครงสร้างเชิงกฎหมายและโครงสร้างสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกลไก EPC
วัตถุประสงค์:
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงสร้างกฎหมายและโครงสร้างสถาบันที่เกี่ยวข้องกับกลไก EPC เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นเหล่านี้ไปประเมิน และเตรียมความพร้อมในการรองรับกลไก EPC ที่จะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลในช่องว่าง

คำนิยาม: กลไก EPC
Energy Performance Certificate (EPC) หรือกลไกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทางที่ปรึกษาได้เสนอแนวทางกลไก EPC ดังนี้

โครงสร้างแนวทางที่ 1 ภาคสมัครใจ
เป็นโครงการการเชิญชวนให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 11 สาขา ที่สนใจเข้าร่วม ให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามเป้าหมายที่กำหนดจากภาครัฐ หากสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด จะมีได้รับเงินสนับสนุนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือหากไม่สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะไม่มีบทลงโทษใดๆ

โครงสร้างแนวทางที่ 2 ภาคบังคับ 1 (ตลาดแลกเปลี่ยนเต็มรูปแบบ)
เป็นโครงการภาคบังคับ โดยการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 สาขา เข้าร่วม และตั้งเป้าการอนุรักษ์พลังงานให้สถานประกอบการต้องดำเนินการ หากดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ดีกว่าเป้าหมาย สามารถนำใบรับรองประสิทธิภาพพลังงานที่ได้ (Energy Performance Certificate) ไปขายหรือเก็บไว้ใช้ในรอบการดำเนินงานถัดไปได้ แต่หากดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย "ต้องซื้อใบรับรองผลการอนุรักษ์พลังงานจากตลาด และหากไม่ดำเนินการใด ๆ จะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายระบุไว้"

โครงสร้างแนวทางที่ 3 ภาคบังคับ 2 (ตลาดแลกเปลี่ยนบางส่วน)
เป็นโครงการภาคบังคับ โดยการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 สาขา เข้าร่วม และตั้งเป้าการอนุรักษ์พลังงานให้สถานประกอบการต้องดำเนินการ หากดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ดีกว่าเป้าหมาย สามารถนำใบรับรองประสิทธิภาพพลังงานที่ได้ (Energy Performance Certificate) ไปขายหรือเก็บไว้ใช้ในรอบการดำเนินงานถัดไปได้ แต่หากดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย "ต้องจ่ายค่าปรับส่วนหนึ่งก่อน แล้วจึงซื้อใบรับรองผลการอนุรักษ์พลังงานจากตลาดในส่วนที่เหลือ"

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service